Chcę lepszej Polski

Żaden z rządów niepodległej Polski nie wprowadził przepisów oferujących osobom LGBT+ najbardziej elementarne prawa: prawo do bezpieczeństwa w szkole i na ulicy, prawa do życia rodzinnego bez strachu o ukochaną osobę, prawo do bycia sobą, bez upokorzeń i szykan.

W efekcie młode osoby są dręczone w szkołach i doprowadzane do samobójstw, ludzie są bici na ulicach przy obojętności policji, a pary tej samej płci, w tym rodziny z dziećmi, decydują się na wyjazd z kraju, w którym nie mają nawet prawa pochować ukochanej osoby.
Dziś Polska jest najbardziej homofobicznym krajem Unii Europejskiej. Trwa największa w historii nagonka na ludzi LGBT+. Bezkarnie mówi się o „walce z ideologią”. Tymczasem cierpią żywi ludzie. Polki i Polacy boją się żyć we własnym kraju. Jeśli mają taką możliwość, uciekają do krajów, w których uznaje się ich za ludzi i pełnoprawnych obywateli.
Po latach bezczynności, wrogości i tchórzostwa, czas wreszcie, żeby politycy zaczęli robić to, co za co im płacimy – zadbać o godne i bezpieczne życie wszystkich, a nie tylko wybranych.
Dlatego mówimy im: chcemy lepszej Polski. Polski, w której stawia się tamę powodzi nienawiści i zmienia prawo tak, aby chroniło ofiary, a nie katów. Przywracało godność i bezpieczeństwo ludziom LGBT+ i ich najbliższym.

Chcemy lepszej Polski, z której nikt nie musi uciekać, żeby móc normalnie żyć.

1. Rodzina

Chcemy Polski, w której:

Obowiązuje równość małżeńska – związek małżeński może zostać zawarty przez dwie osoby różnej lub tej samej płci. Dziecko ma prawo do bycia adoptowanym przez małżonków – bez względu na ich płeć.
Równolegle do instytucji małżeństwa funkcjonuje instytucja związku partnerskiego, dostępnego dla par tej samej i różnej płci. Związek partnerski reguluje prawa i obowiązki osób w nim pozostających, w tym zwłaszcza sytuację majątkową, alimenty i dziedziczenie.

Możliwe jest oznaczenie rodzicielstwa poprzez wskazanie w akcie urodzenia dziecka jako rodziców dwóch osób tej samej płci. Umożliwia to także ustalenie treści aktu urodzenia dziecka urodzonego przez transpłciowego mężczyznę lub spłodzonego przez transpłciową kobietę. Z przewidzianych w ustawie o leczeniu niepłodności usług z zakresu zdrowia reprodukcyjnego mogą korzystać osoby pozostające w związkach partnerskich i małżeńskich, bez względu na płeć oraz osoby samodzielne. Zabezpieczona jest sytuacja prawna dzieci wychowywanych przez więcej niż dwóch opiekunów prawnych.

Rozwiązanie – projekt ustawy o równości małżeńskiej gotowy do złożenia w Sejmie. Projekt ustawy o związku partnerskim będący podstawą do dalszych prac, złożony w Sejmie (projekt z 24 kwietnia 2018 r. wraz z projektem ustawy wprowadzającej ustawę o związku partnerskim).

2. Uzgodnienie płci

Chcemy Polski, w której:

Obowiązuje ustawa o uzgodnieniu płci przewidująca szybką, przejrzystą i przystępną procedurę administracyjną umożliwiającą uzgodnienie płci, opartą o zasadę samostanowienia. Procedura jest dostępna dla osób od 16 roku życia, których tożsamość płciowa jest niezgodna z ich płcią metrykalną. Możliwe jest wyrobienie tymczasowego dokumentu tożsamości umożliwiającego funkcjonowanie w czasie trwania postępowania o uzgodnienie płci metrykalnej. Obowiązująca równość małżeńska i związki partnerskie umożliwiają uzgodnienie płci bez wymogu rozwodu lub rozwiązania związku partnerskiego. Uzgodnienie płci umożliwia wymianę odpowiednich dokumentów posługujących się danymi sprzed tranzycji – w tym świadectw pracy. Zabezpieczona jest sytuacja prawna osób niebinarnych. Zabezpieczona jest sytuacja prawna osób interpłciowych.

Rozwiązanie – brak projektu ustawy umożliwiającego uzgodnienie płci w postępowaniu administracyjnym; projekt ustawy o uzgodnieniu płci, uchwalonej 10 września 2015 r., zawetowanej przez Prezydenta, w kształcie, w jakim wpłynął do Sejmu, stanowi podstawę do dalszych prac.

3. Bezpieczeństwo

Chcemy Polski, w której:

W Kodeksie karnym istnieje definicja przestępstwa z nienawiści. Wszystkie przestępstwa z nienawiści, w tym przestępstwa popełnione ze względu na orientację seksualną, tożsamość płciową, ekspresję płciową lub cechy płciowe, są ścigane z urzędu, a kary za nie są surowsze niż kary za porównywalne przestępstwa popełnione bez motywacji opartej na uprzedzeniach. Nawoływanie do nienawiści i znieważenia, w tym publiczne znieważenia osób lub grup osób z powodu rzeczywistej lub domniemanej orientacji seksualnej, tożsamości płciowej, ekspresji płciowej lub cech płciowych, są ściganymi z urzędu przestępstwami. Osoby pokrzywdzone przestępstwami z nienawiści mają zapewniony faktyczny dostęp do skutecznych środków ochrony i wsparcia przewidzianych w ustawie o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka.

Rozwiązanie – projekt ustawy nowelizującej Kodeks karny, stanowi podstawę do dalszych prac – złożony w Sejmie i odrzucony w I czytaniu; brak projektu ustawy nowelizującej ustawę o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka.

4. Równe traktowanie

Chcemy Polski, w której:

Ochrona prawna przed dyskryminacją ze względu na orientację seksualną, tożsamość płciową, ekspresję płciową i cechy płciowe obejmuje wszystkie obszary wskazane w ustawie o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania – zabezpieczenie społeczne, usługi, w tym usługi mieszkaniowe, rzeczy, nabywanie praw lub energii, opiekę zdrowotną, oświatę i szkolnictwo wyższe, zatrudnienie. Ustawa wyraźnie umożliwia zarówno naprawienie szkody majątkowej (odszkodowanie), jak niemajątkowej (zadośćuczynienie), żądanie zaprzestania naruszania zasady równego traktowania oraz przeproszenia.

Rozwiązanie – projekty ustaw nowelizujących ustawę o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania, będące podstawą do dalszych prac – w zakresie rozszerzenia ochrony przed dyskryminacją we wszystkich obszarach (projekt z 10 października 2012 r.) oraz w zakresie możliwych roszczeń osoby pokrzywdzonej nierównym traktowaniem (projekt z dnia 26 maja 2015 r.).

5. Zdrowie

Chcemy Polski, w której:

Obowiązuje zakaz praktyk konwersyjnych oraz ich promowania. Dyskryminacja w obszarze ochrony zdrowia, w tym dyskryminacja ze względu na orientację seksualną, tożsamość płciową, ekspresję płciową i cechy płciowe, stanowi naruszenie praw pacjenta w rozumieniu ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – możliwe jest dochodzenie zadośćuczynienia na jej podstawie niezależnie od możliwości skorzystania z innych środków ochrony prawnej. Zapewnione jest finansowanie ze środków publicznych zabiegów medycznych związanych z uzgodnieniem płci. Istnieje standard organizacyjny opieki zdrowotnej osób interpłciowych i transpłciowych, wprowadzony rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Standard przewiduje poszanowanie prawa osób interpłciowych i transpłciowych do samostanowienia. Małoletni, po ukończeniu 15 roku życia, mogą samodzielnie wyrażać zgodę na badanie i udzielenie innych świadczeń zdrowotnych w zakresie poradnictwa ginekologicznego, urologicznego, psychologicznego, psychiatrycznego, endokrynologicznego.

Rozwiązanie – projekt ustawy zakazującej praktyk konwersyjnych, wniesiony do Sejmu; brak projektu nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty oraz projektu rozporządzenia Ministra zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej osób interpłciowych i transpłciowych.

6. Edukacja

Chcemy Polski, w której:

Podstawa programowa obejmuje treści związane z równym traktowaniem i przeciwdziałaniem dyskryminacji ze względu na orientację seksualną, tożsamość płciową, ekspresję płciową i cechy płciowe, przemocy motywowanej uprzedzeniami, a także wiedzę o orientacjach seksualnych, tożsamościach płciowych, ekspresji płciowej oraz cechach płciowych. Przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami jest obowiązkiem szkół i placówek edukacyjnych wynikającym z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej. Dzięki odpowiednim przepisom ustawy – Prawo oświatowe, szkoły mają obowiązek zapewnić możliwość funkcjonowania transpłciowych uczniów i uczennic zgodnie z tożsamością płciową, z którą oni sami się identyfikują, oraz wybranym imieniem.

Rozwiązanie – nowelizacja rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego dla poszczególnych typów szkół oraz rozporządzenia w sprawie wymagań wobec szkół i placówek; brak projektów; brak projektu nowelizacji ustawy – Prawo oświatowe.

Podpisz się pod apelem!

Te zapisy muszą trafić do programów partii opozycyjnych. Żeby tak się stało, musimy pokazać, że chcemy bezpiecznej Polski, która nikogo nie wygania, na nikogo nie szczuje, która staje po stronie ofiar przemocy, a nie katów. Polski, która nie skazuje 2 milionów ludzi LGBT+ na bycie obywatelami drugiej kategorii i nie tłumaczy im, że nie jest gotowa, żeby uznać ich za ludzi. Musimy pokazać, że chcemy lepszej Polski. Dla wszystkich.

Chcę Lepszej Polski

Udostępnij:

   

Wasze podpisy:

8,171 Iwona J.
8,170 Dominik W.
8,169 Jolanta D.
8,168 Agnieszka C.
8,167 Katarzyna W.
8,166 Krzysztof K.
8,165 Wanda P.
8,164 Jakub R.
8,163 Hubert W.
8,162 Bogumil P.
8,161 Magdalen K.
8,160 Paweł K.
8,159 Kinga K.
8,158 Aleksander K.
8,157 Mirella R.
8,156 Przemysław K.
8,155 Anna I.
8,154 Ida S.
8,153 Klimaszka M.
8,152 Szymon G.
8,151 Agnieszka M.
8,150 Justyna k.
8,149 Michał S.
8,148 Klaudia L.
8,147 Dobrawa G.
8,146 Tomasz M.
8,145 Marlena R.
8,144 Patryk K.
8,143 Kacper W.
8,142 Agnieszka P.
8,141 Hania S.
8,140 Patrycja L.
8,139 hdhsgs b.
8,138 Mateusz R.
8,137 Martyna B.
8,136 Joanna S.
8,135 Natalia D.
8,134 Matthias N.
8,133 Michalina J.
8,132 Maja K.
8,131 Kamila W.
8,130 Marta S.
8,129 Wiki W.
8,128 Karolina J.
8,127 Patryk T.
8,126 Kamil D.
8,125 Daria B.
8,124 Alicja D.
8,123 Sławomir G.
8,122 Adam B.
8,121 Alicja W.
8,120 Igor J.
8,119 Wiktoria O.
8,118 Paula W.
8,117 Martyna K.
8,116 Adrianna K.
8,115 Krzysztof L.
8,114 Justyna S.
8,113 Eliasz G.
8,112 Olek B.
8,111 Amelia K.
8,110 Klaudia J.
8,109 Weronika S.
8,108 Kinga K.
8,107 Natalia N.
8,106 Dominika Z.
8,105 Julia W.
8,104 Alicja G.
8,103 Jacek M.
8,102 Katarzyna J.
8,101 Dagna Z.
8,100 Adrian D.
8,099 Dawid P.
8,098 Paulina O.
8,097 Piotr K.
8,096 Marta S.
8,095 Paulina S.
8,094 Elżbieta S.
8,093 Patrycja B.
8,092 Joanna P.
8,091 Maciek W.
8,090 Milena G.
8,089 Nadia F.
8,088 Bartłomiej P.
8,087 Kaja .
8,086 G9FIZFR3AR https://www.tut.by/ G.
8,085 Aleksandra P.
8,084 Mateusz C.
8,083 Adam W.
8,082 Marta S.
8,081 Kamil W.
8,080 Katarzyna Z.
8,079 Karolina K.
8,078 Joanna T.
8,077 Oskar Wiktor M.
8,076 Justyna M.
8,075 Karolina B.
8,074 ita s.
8,073 Małgorzata P.
8,072 Martyna T.
8,071 Katarzyna P.
8,070 Marta S.
8,069 Karol S.
8,068 Julia Z.
8,067 Katarzyna K.
8,066 Dominika G.
8,065 Jakub W.
8,064 Natalia D.
8,063 Weronika K.
8,062 Patrycja P.
8,061 Liwia S.
8,060 Paulina Z.
8,059 Izabela T.
8,058 Oliwia P.
8,057 Anna N.
8,056 Weronika T.
8,055 Joanna T.
8,054 Piotruś C.
8,053 Daria M.
8,052 Oliwia Z.
8,051 Karolina R.
8,050 Ewa M.
8,049 Lidia M.
8,048 Karolina O.
8,047 Zofia L.
8,046 Aleksandra P.
8,045 Milena S.
8,044 Agnieszka N.
8,043 Klaudia K.
8,042 Wiktoria T.
8,041 Weronika B.
8,040 Vanessa P.
8,039 Karolina T.
8,038 Agata N.
8,037 Bartłomiej .
8,036 Barbara W.
8,035 Marcin H.
8,034 Izabela K.
8,033 Natalia C.
8,032 Halina S.
8,031 Maria H.
8,030 Marzena G.
8,029 Aleksandra S.
8,028 Julia .
8,027 Marta P.
8,026 Anna S.
8,025 Len H.
8,024 Iga R.
8,023 Oliwia P.
8,022 Maciej M.
8,021 Wiktor L.
8,020 Konrad S.
8,019 Jan J.
8,018 Małgorzata O.
8,017 Karolina B.
8,016 Dominika N.
8,015 Karolina S.
8,014 Anita F.
8,013 Paulina T.
8,012 Paweł G.
8,011 Zuzanna F.
8,010 Natalia P.
8,009 Emil G.
8,008 Kazimierz W.
8,007 Sabina S.
8,006 Jan G.
8,005 Patrycja P.
8,004 Błażej K.
8,003 Sofia K.
8,002 Michał F.
8,001 Alex R.
8,000 Anna S.
7,999 Alessia M.
7,998 Bartosz B.
7,997 Łukasz S.
7,996 Agnieszka B.
7,995 Kamila S.
7,994 Karolina T.
7,993 Julia M.
7,992 Anna R.
7,991 Zuzanna K.
7,990 Iwona S.
7,989 Aga B.
7,988 Julia M.
7,987 Maciej B.
7,986 Nataniel W.
7,985 Ania K.
7,984 Tobiasz L.
7,983 Martyna K.
7,982 Natalia B.
7,981 Martyna W.
7,980 Angelika G.
7,979 Ireneusz M.
7,978 Dominika P.
7,977 Natalia P.
7,976 Monika .
7,975 Jakub C.
7,974 Weronika S.
7,973 Maciej K.
7,972 Aleksandra W.
7,971 Marta R.
7,970 Władysława K.
7,969 Alan B.
7,968 Estera K.
7,967 Paulina M.
7,966 Marta N.
7,965 Andrzej B.
7,964 Katarzyna K.
7,963 Izabela Ptasińska W.
7,962 Magdalena P.
7,961 Agnieszka Z.
7,960 https://www.tut.by/ h.
7,959 Dawid K.
7,958 Rafał C.
7,957 Aleksandra S.
7,956 Monika S.
7,955 Karolina K.
7,954 Łukasz K.
7,953 Konrad S.
7,952 Magdalena J.
7,951 Magdalena M.
7,950 Klementyna K.
7,949 Andrzej Z.
7,948 Bartłomiej G.
7,947 Piotr B.
7,946 Malgorzata B.
7,945 Julia P.
7,944 Magdalena G.
7,943 Ola K.
7,942 Nadia G.
7,941 Nadia G.
7,940 Oliwier C.
7,939 Filip G.
7,938 Olga P.
7,937 zuzia b.
7,936 Szymon W.
7,935 Kacper B.
7,934 Amelia Z.
7,933 Agat W.
7,932 Agata W.
7,931 Zuzanna P.
7,930 Filip D.
7,929 Irena K.
7,928 Grzegorz K.
7,927 Majka R.
7,926 Angelika A.
7,925 Joanna S.
7,924 Bruno J.
7,923 Karolina S.
7,922 Franciszek L.
7,921 Mateusz D.
7,920 Karol W.
7,919 Julia .
7,918 Łukasz Z.
7,917 Max S.
7,916 Iwona B.
7,915 Mikołaj K.
7,914 Michal S.
7,913 Katarzyna R.
7,912 Olga R.
7,911 Mateusz S.
7,910 Małgorzata Z.
7,909 Olimpia S.
7,908 Grzegorz N.
7,907 Alex P.
7,906 Anna W.
7,905 Wiktor K.
7,904 Aleksandra P.
7,903 Grażyna H.
7,902 Katarzyna K.
7,901 Mikołaj D.
7,900 Agata K.
7,899 Rafał S.
7,898 Małgorzata Z.
7,897 Helena K.
7,896 Marcin K.
7,895 Artur G.
7,894 Krzysztof K.
7,893 Katarzyna N.
7,892 Ola S.
7,891 Martyna W.
7,890 Bartosz R.
7,889 Róża K.
7,888 Pat K.
7,887 Piotr P.
7,886 Teresa N.
7,885 Justyna W.
7,884 Janusz S.
7,883 Anna D.
7,882 Agata M.
7,881 Marta K.
7,880 Weronika J.
7,879 Adela J.
7,878 Alina O.
7,877 Irena .
7,876 Anna K.
7,875 Marianna G.
7,874 Dominika I.
7,873 Julia K.
7,872 Helena K.
7,871 Sara G.
7,870 Emilia G.
7,869 Ela K.
7,868 Izabela W.
7,867 Anita W.
7,866 Adrianna M.
7,865 Martyna B.
7,864 Natalia R.
7,863 Sandra .
7,862 Krystian Z.
7,861 Edyta L.
7,860 Helena S.
7,859 Sylwia U.
7,858 Helena S.
7,857 Nina K.
7,856 Joanna B.
7,855 Antoni R.
7,854 Zuzanna P.
7,853 Aleksandra S.
7,852 Adam M.
7,851 Julia S.
7,850 Agnieszka .
7,849 Piotr M.
7,848 Izabela K.
7,847 Maria J.
7,846 Emilia S.
7,845 Dawid R.
7,844 Monika G.
7,843 Marta .
7,842 Lucyna B.
7,841 Agata M.
7,840 Małgorzata I.
7,839 Marta K.
7,838 Michał L.
7,837 Julia H.
7,836 Kamila B.
7,835 Kamil A.
7,834 Klaudia R.
7,833 Kasia S.
7,832 Joanna M.
7,831 Paulina P.
7,830 Magdalena .
7,829 Piotr W.
7,828 Abby W.
7,827 Anna K.
7,826 Piotr T.
7,825 Mateusz H.
7,824 Anna B.
7,823 Michał G.
7,822 Magdalena W.
7,821 Dominika P.
7,820 Aleksandra G.
7,819 Joanna C.
7,818 edyta p.
7,817 Daria P.
7,816 Julia M.
7,815 Michał H.
7,814 Teresa .
7,813 Anna D.
7,812 Julia K.
7,811 Paulina O.
7,810 Olga K.
7,809 Aleksandra S.
7,808 Monika O.
7,807 Paweł W.
7,806 Marta B.
7,805 Katarzyna S.
7,804 Anna K.
7,803 Franciszek K.
7,802 Zuzanna D.
7,801 Irmina K.
7,800 Diana S.
7,799 Zuzanna M.
7,798 Kornelia R.
7,797 Katarzyna W.
7,796 Oliwer A.
7,795 Sabina D.
7,794 Piotr K.
7,793 Martyna P.
7,792 Hanna S.
7,791 Marcelina K.
7,790 Arkadiusz S.
7,789 Natalia H.
7,788 Robert T.
7,787 Zuzanna W.
7,786 Konrad Z.
7,785 Magdalena O.
7,784 Wiktoria W.
7,783 Eryk J.
7,782 Krystian N.
7,781 Marcelina W.
7,780 Agnieszka W.
7,779 Marta G.
7,778 Wiktoria W.
7,777 Patryk P.
7,776 stanisław s.
7,775 Martyna G.
7,774 Barbara G.
7,773 Robert W.
7,772 Oliwia Z.
7,771 Paweł F.
7,770 Julia K.
7,769 Anita O.
7,768 Marek Z.
7,767 Julia D.
7,766 Daniel W.
7,765 Jakub D.
7,764 Jan J.
7,763 Maurycy M.
7,762 Maciej W.
7,761 Maria N.
7,760 Artur W.
7,759 Agnieszka P.
7,758 Laura M.
7,757 Patrycja C.
7,756 Dorota K.
7,755 Jacek S.
7,754 Magdalena K.
7,753 Martyna K.
7,752 Alicja K.
7,751 Filip K.
7,750 Daniel E.
7,749 Magdalena Z.
7,748 Katarzyna F.
7,747 Justyna M.
7,746 Zuzanna Z.
7,745 Malwina S.
7,744 Bartek G.
7,743 Witold S.
7,742 Agnieszka F.
7,741 Karolina K.
7,740 Karolina W.
7,739 Karolina P.
7,738 Grzegorz K.
7,737 Julia C.
7,736 Paulina C.
7,735 Karolina P.
7,734 Maria J.
7,733 Julia K.
7,732 Wiktoria K.
7,731 Mateusz S.
7,730 Ada D.
7,729 Grzegorz U.
7,728 Gabriel C.
7,727 Alicja B.
7,726 Karol L.
7,725 Sandra G.
7,724 Magdalena G.
7,723 Michalina K.
7,722 Mariusz G.
7,721 Oskar S.
7,720 Zbigniew Z.
7,719 Aleksandra S.
7,718 Krystian L.
7,717 Wiola T.
7,716 Nina Z.
7,715 Monika J.
7,714 Mariusz S.
7,713 Piotr G.
7,712 Agnieszka C.
7,711 Piotr L.
7,710 Antonina K.
7,709 Tomasz B.
7,708 Magdalena G.
7,707 Marta B.
7,706 Agnieszka K.
7,705 Daniel O.
7,704 Agnieszka R.
7,703 Artur R.
7,702 Grzegorz .
7,701 Tadeusz K.
7,700 Julia D.
7,699 Aleksandra M.
7,698 Mateusz N.
7,697 Katarzyna G.
7,696 Melle W.
7,695 Weroniką Z.
7,694 Paweł .
7,693 Julia F.
7,692 Gosia F.
7,691 Ilona P.
7,690 Krzysztof J.
7,689 Gabriela K.
7,688 Maja B.
7,687 Aleksandra B.
7,686 Kacper K.
7,685 Jan F.
7,684 Mikołaj B.
7,683 Konrad B.
7,682 Marta N.
7,681 Anna K.
7,680 Marta G.
7,679 Karol R.
7,678 Weronika L.
7,677 Kamil .
7,676 Jan S.
7,675 Marz R.
7,674 Mateusz K.
7,673 Krzysztof S.
7,672 Jakub S.
7,671 Marcin S.
7,670 Patrycja H.
7,669 Mikołaj T.
7,668 Aleksander S.
7,667 Patrycja D.
7,666 Klaudia N.
7,665 Aleksandra W.
7,664 Jan G.
7,663 Maria S.
7,662 Dawid K.
7,661 Magda F.
7,660 Aleksandra G.
7,659 Jakub L.
7,658 Paweł B.
7,657 Agata G.
7,656 Aleksandra B.
7,655 Aleksandra K.
7,654 Piotr B.
7,653 Julia K.
7,652 Małgorzata S.
7,651 Karolina K.
7,650 Marcela K.
7,649 Angelika D.
7,648 Aleksander K.
7,647 Monika K.
7,646 Patrycja S.
7,645 Małgorzata G.
7,644 Zuzanna P.
7,643 Paweł B.
7,642 Magdalena J.
7,641 Asia N.
7,640 Gabriela K.
7,639 Marcin K.
7,638 Robin T.
7,637 Bartłomiej Z.
7,636 Norbert R.
7,635 Marcin B.
7,634 Zuzanna K.
7,633 Michal S.
7,632 Wojciech W.
7,631 Adam W.
7,630 Agata S.
7,629 Jakub P.
7,628 Mikołaj F.
7,627 Dawid M.
7,626 Jakub B.
7,625 Szymon T.
7,624 Marta S.
7,623 Bartosz S.
7,622 Aneta S.
7,621 Julia C.
7,620 Oskar K.
7,619 Agnieszka P.
7,618 Adrian M.
7,617 Joanna M.
7,616 Angelika D.
7,615 Amelia K.
7,614 Anna S.
7,613 Zofia B.
7,612 Magdalena H.
7,611 Tomasz N.
7,610 Alex .
7,609 Patrycja Z.
7,608 Alan N.
7,607 Michalina S.
7,606 Izabela B.
7,605 Ewelina W.
7,604 Marta P.
7,603 Norbert P.
7,602 Aleksandra T.
7,601 Edyta Z.
7,600 Joanna K.
7,599 Weronika O.
7,598 Ewa G.
7,597 Daria S.
7,596 Sandra N.
7,595 Martyna S.
7,594 Barbara C.
7,593 Wiktoria K.
7,592 WŁODZIMIERZ I.
7,591 Katarzyna Z.
7,590 Zosia D.
7,589 Carolina Ewa B.
7,588 Karolina Z.
7,587 Laura .
7,586 Katarzyna W.
7,585 Weronika N.
7,584 Kinga D.
7,583 Małgorzata S.
7,582 Dariusz G.
7,581 Paulina G.
7,580 Michał K.
7,579 Pola B.
7,578 Katarzyna D.
7,577 Emilia Z.
7,576 Kacper K.
7,575 Maja G.
7,574 Stanisław B.
7,573 Adam R.
7,572 Gabriela K.
7,571 Joanna J.
7,570 Katarzyna M.
7,569 Aleksandra C.
7,568 Maja K.
7,567 Tomek J.
7,566 Patrycja N.
7,565 Diana J.
7,564 Wojciech B.
7,563 Paulina D.
7,562 Pia .
7,561 Marcin J.
7,560 Nikola W.
7,559 Jesika E.
7,558 Marta R.
7,557 Anna G.
7,556 Dominik S.
7,555 Jan B.
7,554 Katarzyna S.
7,553 Jakub S.
7,552 Elżbieta S.
7,551 Julia R.
7,550 Michał D.
7,549 Oliwia K.
7,548 Maria .
7,547 Klara .
7,546 Magdalena P.
7,545 Aleksandra R.
7,544 Waldemar F.
7,543 Waldemar F.
7,542 Oliwia P.
7,541 Marcelina B.
7,540 Ewa D.
7,539 Wojciech M.
7,538 Anna F.
7,537 Zofia G.
7,536 Julia T.
7,535 Małgorzata G.
7,534 Bartek S.
7,533 Julia W.
7,532 Skoda C.
7,531 Antonina A.
7,530 Krystian D.
7,529 Oliwia S.
7,528 Joanna A.
7,527 Natalia F.
7,526 Natalia L.
7,525 Damian B.
7,524 Zaniczka e.
7,523 Adrian L.
7,522 Patrycja G.
7,521 Iza K.
7,520 Mateusz R.
7,519 Maja O.
7,518 Helena L.
7,517 Mateusz W.
7,516 Patrycja W.
7,515 Dariusz S.
7,514 Oliwia W.
7,513 Gusława D.
7,512 Oliwia S.
7,511 Amelia G.
7,510 Reid D.
7,509 Joanna .
7,508 Dagmara B.
7,507 Martyna S.
7,506 Jagoda S.
7,505 Anna Z.
7,504 Dominika K.
7,503 Zuzanna R.
7,502 Gabrysia F.
7,501 Dominik M.
7,500 Zuzanna K.
7,499 Ewelina L.
7,498 Natalia G.
7,497 Mirosław G.
7,496 Amadeusz W.
7,495 Natalia G.
7,494 Mateusz .
7,493 Katu W.
7,492 Margot S.
7,491 Ola B.
7,490 Anna .
7,489 Łukasz L.
7,488 Julia D.
7,487 Wiktor W.
7,486 Kaja S.
7,485 Marcin B.
7,484 Natalia B.
7,483 Filip j.
7,482 filip b.
7,481 Aleksandra M.
7,480 Kai W.
7,479 Tomasz S.
7,478 Marcin C.
7,477 Maja B.
7,476 Barbara S.
7,475 Wiktoria S.
7,474 Emilia S.
7,473 Anna B.
7,472 Magdalena M.
7,471 KATARZYNA Z.
7,470 Przemysław J.
7,469 Dorota C.
7,468 Klaudia S.
7,467 Hanna M.
7,466 Wojciech P.
7,465 Katarzyna B.
7,464 Anna G.
7,463 Gabriela C.
7,462 Anna R.
7,461 Justyna S.
7,460 Anna W.
7,459 Wiktoria R.
7,458 Klaudia S.
7,457 Karolina G.
7,456 Michał R.
7,455 Piotr B.
7,454 Angelika K.
7,453 Julia P.
7,452 Barbara M.
7,451 Andrzej P.
7,450 Ela W.
7,449 Anna K.
7,448 Robert S.
7,447 Przemysław P.
7,446 Maria D.
7,445 Maciej M.
7,444 Sara P.
7,443 Katarzyna P.
7,442 Przemysław B.
7,441 Blanka R.
7,440 Marta G.
7,439 Katarzyna R.
7,438 Juliusz P.
7,437 Borys R.
7,436 Lidia R.
7,435 Karol K.
7,434 Bartosz S.
7,433 Gabriela P.
7,432 Katarzyna G.
7,431 Anna T.
7,430 Monika I.
7,429 Patryk F.
7,428 Aneta K.
7,427 Ryszard R.
7,426 Małgorzata L.
7,425 Sławomir b.
7,424 Małgorzata Z.
7,423 Marcin K.
7,422 Barbara G.
7,421 Marta D.
7,420 Michał K.
7,419 Laura O.
7,418 Wiktoria K.
7,417 Adrian K.
7,416 Piotr B.
7,415 Paweł P.
7,414 Tatiana F.
7,413 Anna T.
7,412 Ula W.
7,411 Aleksandra K.
7,410 Andrzej S.
7,409 Amelia F.
7,408 Kamila M.
7,407 Kamila M.
7,406 Aldona U.
7,405 Karolina B.
7,404 Martyna G.
7,403 Dawid B.
7,402 Martyna M.
7,401 BARBARA J.
7,400 Natasza K.
7,399 Ewa B.
7,398 Emilia P.
7,397 Kinga O.
7,396 Sebastian L.
7,395 Krzysztof P.
7,394 Dominika K.
7,393 Lucyna A.
7,392 Maciek L.
7,391 Weronika K.
7,390 Bartosz W.
7,389 Anna .
7,388 Anna A.
7,387 Jakub Z.
7,386 Beata .
7,385 Magdalena M.
7,384 Anna P.
7,383 Victor S.
7,382 Marcjanna S.
7,381 Aleksandra W.
7,380 Artur N.
7,379 Joanna C.
7,378 Dorota E.
7,377 Andrzej D.
7,376 Patryk Z.
7,375 Julia Z.
7,374 Katarzyna L.
7,373 Adrian B.
7,372 Barbara U.
7,371 Magdalena Z.
7,370 Magdalena F.
7,369 Marcin M.
7,368 Kamil W.
7,367 helena e.
7,366 Natalia G.
7,365 Iwona W.
7,364 Weronika R.
7,363 Natalia S.
7,362 Gabriela B.
7,361 Wiktoria C.
7,360 Karina R.
7,359 Adrian E.
7,358 Monika P.
7,357 Jakub W.
7,356 Piotr P.
7,355 Bartosz S.
7,354 Julia Z.
7,353 Małgorzata M.
7,352 Kamil W.
7,351 Damian S.
7,350 Piotr K.
7,349 Tomasz C.
7,348 Klaudia P.
7,347 Helena B.
7,346 Mariusz L.
7,345 Ewelina G.
7,344 Marta L.
7,343 Malwina K.
7,342 Anna S.
7,341 Patrycja M.
7,340 Anna J.
7,339 Ida B.
7,338 Nina N.
7,337 Julia S.
7,336 Julia P.
7,335 Karolina G.
7,334 Emilia Z.
7,333 Olga Z.
7,332 Marcela A.
7,331 Agata D.
7,330 Marek M.
7,329 Arkadiusz B.
7,328 Kamil J.
7,327 Anna C.
7,326 Natalia P.
7,325 Karolina K.
7,324 Paulina D.
7,323 Ryszard K.
7,322 Julia K.
7,321 Jakub P.
7,320 Anna G.
7,319 Dominika .
7,318 Kinga T.
7,317 Aleksandra K.
7,316 Adrian S.
7,315 Kasia S.
7,314 Vicky G.
7,313 Marta B.
7,312 Grzegorz I.
7,311 Ola J.
7,310 Zofia B.
7,309 Sylwia S.
7,308 Krystian W.
7,307 Monika N.
7,306 Zofia .
7,305 Zuzanna T.
7,304 Mateusz W.
7,303 Patricia S.
7,302 Sylwia Z.
7,301 Dominika K.
7,300 Grzegorz P.
7,299 Maja M.
7,298 Aleksandra K.
7,297 Miłosz P.
7,296 Edyta K.
7,295 Michał M.
7,294 Paulina K.
7,293 Paweł M.
7,292 Zuzanna N.
7,291 Kacper K.
7,290 Aleksandra K.
7,289 Aleksandra E.
7,288 Sonia G.
7,287 Dagmara B.
7,286 Anita N.
7,285 Kasia K.
7,284 Patryk M.
7,283 Miłosz K.
7,282 Anita I.
7,281 Zofia R.
7,280 Natalia .
7,279 Ewa S.
7,278 Wiktoria J.
7,277 Wiesława K.
7,276 Marta K.
7,275 Zuzanna T.
7,274 Milena K.
7,273 Michał R.
7,272 Karolina G.
7,271 Paweł R.
7,270 Daniel F.
7,269 Karolina W.
7,268 Julia G.
7,267 Karolina K.
7,266 Jakub S.
7,265 Julia W.
7,264 Anna P.
7,263 Bartek S.
7,262 Adam L.
7,261 Daniel W.
7,260 Katarzyna S.
7,259 Anna G.
7,258 Malwina P.
7,257 Alicja K.
7,256 Julia .
7,255 Paulina J.
7,254 Marcin .
7,253 Wiktoria J.
7,252 Paulina S.
7,251 Patrycja .
7,250 Jakub H.
7,249 Ophelia M.
7,248 Maciej N.
7,247 Ada S.
7,246 Alicja K.
7,245 Piotr S.
7,244 Kamil J.
7,243 Aleksandra .
7,242 Zuzanna R.
7,241 Zofia M.
7,240 Amelia D.
7,239 Marta B.
7,238 Wojtek W.
7,237 Marta B.
7,236 Urszula B.
7,235 Szymon W.
7,234 Lena S.
7,233 Wiktoria K.
7,232 Magdalena B.
7,231 Ewelina L.
7,230 Justyna N.
7,229 Katarzyna W.
7,228 Jakub K.
7,227 Alicja M.
7,226 Iwona M.
7,225 Kinga R.
7,224 Martyna K.
7,223 Julia S.
7,222 Julita S.
7,221 Kacper A.
7,220 Katarzyna .
7,219 Marika S.
7,218 Klara K.
7,217 Elżbieta R.
7,216 Wiktoria M.
7,215 Daria M.
7,214 Aleksandra Z.
7,213 Jakub M.
7,212 Anna G.
7,211 Ewa M.
7,210 Natalia K.
7,209 Agnieszka S.
7,208 Szymon J.
7,207 Karolina L.
7,206 Emilia U.
7,205 Gabriela C.
7,204 Natasza M.
7,203 Alicja C.
7,202 Hanna M.
7,201 Daria S.
7,200 Magda M.
7,199 Emilka E.
7,198 Dominika K.
7,197 Simona D.
7,196 Zuzanna P.
7,195 Wiktoria H.
7,194 Anna S.
7,193 Pawel S.
7,192 Michał C.
7,191 Weronika F.
7,190 Dagmara C.
7,189 Aleksandra J.
7,188 Dominika B.
7,187 Marta H.
7,186 Olga W.
7,185 Agnieszka P.
7,184 Katarzyna K.
7,183 Julia T.
7,182 Paulina K.
7,181 Magda H.
7,180 Michał R.
7,179 Marcin W.
7,178 Kinga T.
7,177 Klaudia B.
7,176 Magda S.
7,175 Dominika K.
7,174 Andrzej Z.
7,173 Laura Oliwia S.
7,172 Filip K.
7,171 Aneta K.
7,170 Maja P.
7,169 Julia W.
7,168 Dorota P.
7,167 Weronika W.
7,166 Gabriela O.
7,165 Aleksandra W.
7,164 Zuzanna O.
7,163 Bartosz R.
7,162 Kinga K.
7,161 Wiktoria S.
7,160 Wojciech P.
7,159 Maja W.
7,158 Patrycja T.
7,157 Zofia T.
7,156 Klaudia W.
7,155 Klaudia M.
7,154 Dominika G.
7,153 Anna K.
7,152 Lilianna G.
7,151 Martyna N.
7,150 Mateusz B.
7,149 Katarzyna S.
7,148 Wiktoria K.
7,147 Dominika S.
7,146 Oliwia O.
7,145 Gloria P.
7,144 Dominik W.
7,143 Milena R.
7,142 Aleksandra K.
7,141 anna s.
7,140 Agnieszka K.
7,139 Julia D.
7,138 Miko C.
7,137 Magda S.
7,136 Magda R.
7,135 Angelika G.
7,134 Patrycja K.
7,133 Julia C.
7,132 Natalia P.
7,131 Irena A.
7,130 Ewelina K.
7,129 Monika N.
7,128 Julia M.
7,127 Zuza P.
7,126 Karolina K.
7,125 Dominik W.
7,124 Marta J.
7,123 Marysia B.
7,122 Sylwia P.
7,121 Olga G.
7,120 Bartek C.
7,119 Dominika K.
7,118 Joanna O.
7,117 Ewa O.
7,116 Julia K.
7,115 Dominika K.
7,114 Martyna Z.
7,113 Katarzyna S.
7,112 Łukasz K.
7,111 Sara A.
7,110 Patrycja W.
7,109 Michał M.
7,108 Weronika .
7,107 Anna K.
7,106 Dominik K.
7,105 Zuzanna G.
7,104 Aleksandra M.
7,103 Paulina B.
7,102 Sara M.
7,101 Natalia F.
7,100 Aleksandra T.
7,099 Oliwia K.
7,098 Klaudia M.
7,097 Kamila G.
7,096 Klaudia M.
7,095 Eliza D.
7,094 Alicja M.
7,093 Sylwia G.
7,092 Wiktoria M.
7,091 Adam R.
7,090 Katarzyna M.
7,089 Katarzyna T.
7,088 Michał W.
7,087 Dominika B.
7,086 Karolina K.
7,085 Mariola P.
7,084 Gabrysia L.
7,083 Julita M.
7,082 Aleksandra S.
7,081 Emilia K.
7,080 Julia K.
7,079 Renata R.
7,078 Anna N.
7,077 Mateusz L.
7,076 Przemyslaw W.
7,075 Agata P.
7,074 Amelia S.
7,073 Natalia B.
7,072 Hanna N.
7,071 Agnieszka L.
7,070 Natalia P.
7,069 Magdalena R.
7,068 Nina G.
7,067 Adrianna R.
7,066 Izabela G.
7,065 Dominika B.
7,064 Grzegorz T.
7,063 Weronika K.
7,062 Alicja G.
7,061 Katarzyna B.
7,060 Karolina P.
7,059 Ania S.
7,058 Amelia P.
7,057 Aleksandra M.
7,056 Dawid G.
7,055 Anita W.
7,054 Matylda K.
7,053 Jarosław O.
7,052 Julia M.
7,051 Zofia B.
7,050 Dominik K.
7,049 Małgorzata O.
7,048 Monika B.
7,047 Dominika P.
7,046 Monika B.
7,045 Oliwia P.
7,044 Aleksandra W.
7,043 Dawid L.
7,042 Alicja O.
7,041 Filip P.
7,040 Katarzyna M.
7,039 Weronika W.
7,038 Małgosia P.
7,037 Jagoda B.
7,036 Julia R.
7,035 Ireneusz J.
7,034 Beata K.
7,033 Karolina M.
7,032 Emilia B.
7,031 Patrycja K.
7,030 Wiktoria B.
7,029 Aleksandra Z.
7,028 Katarzyna D.
7,027 Hanna R.
7,026 Patrycja F.
7,025 Klaudia T.
7,024 Debora D.
7,023 Karina R.
7,022 Seweryn K.
7,021 Nina S.
7,020 Magdalena M.
7,019 Aleksandra J.
7,018 Zuzanna S.
7,017 Jakub W.
7,016 Zbigniew J.
7,015 Anna M.
7,014 Elżbieta Z.
7,013 Adrianna S.
7,012 Adrian R.
7,011 Olga M.
7,010 Paulina K.
7,009 Katarzyna G.
7,008 Iza B.
7,007 Paulina M.
7,006 Dominika W.
7,005 Przemyslaw K.
7,004 Oliwia S.
7,003 Aleksandra K.
7,002 Weronika T.
7,001 Magdalena C.
7,000 Dominika J.
6,999 Marta B.
6,998 Natalia M.
6,997 Jakub K.
6,996 Sandra N.
6,995 Zofia .
6,994 Paulina P.
6,993 Maja C.
6,992 Julia S.
6,991 Aleksandra T.
6,990 Karolina N.
6,989 Alicja M.
6,988 Nadia W.
6,987 Dagmara P.
6,986 Dominika C.
6,985 Jagoda F.
6,984 Kaja K.
6,983 Julia Z.
6,982 Angelika K.
6,981 Sylwester S.
6,980 Anna K.
6,979 Justyna K.
6,978 Agnieszka B.
6,977 Hanna S.
6,976 Natalia S.
6,975 Natalia .
6,974 Zuzanna W.
6,973 Joanna D.
6,972 Alicja G.
6,971 Zuzanna M.
6,970 Nicol E.
6,969 Kinga j.
6,968 Paulina K.
6,967 Milena K.
6,966 Krystian G.
6,965 Anna K.
6,964 Karolina S.
6,963 Kasia K.
6,962 Anna S.
6,961 Adrianna F.
6,960 Karolina M.
6,959 Roksana .
6,958 Alicja S.
6,957 Julia P.
6,956 Aleksandra S.
6,955 Weronika K.
6,954 Kinga D.
6,953 Marta C.
6,952 Kamila G.
6,951 Emilia H.
6,950 Sylwia S.
6,949 Marta W.
6,948 Aleksandra L.
6,947 Katarzyna G.
6,946 Zofia N.
6,945 Iga W.
6,944 Julia I.
6,943 Maciej G.
6,942 Joanna B.
6,941 Joanna C.
6,940 Aleksandra K.
6,939 Marta W.
6,938 Anna L.
6,937 Michalina R.
6,936 Monika C.
6,935 Jakub C.
6,934 Wojciech S.
6,933 Anna M.
6,932 Agnieszka P.
6,931 Weronika M.
6,930 Anna P.
6,929 Wiktoria P.
6,928 Zuzanna K.
6,927 Jessica J.
6,926 Rafal P.
6,925 Paweł O.
6,924 Oliwia S.
6,923 Małgorzata S.
6,922 Karolina Z.
6,921 Justyna G.
6,920 Stefania K.
6,919 maja s.
6,918 Julia C.
6,917 Klaudia P.
6,916 Aleksandra W.
6,915 Aleksandra P.
6,914 Natasza W.
6,913 Justyna D.
6,912 Iza S.
6,911 Benita M.
6,910 Kamil N.
6,909 Patryk P.
6,908 Aleksandra R.
6,907 Krzysztof W.
6,906 Agata C.
6,905 Marta G.
6,904 Karolina M.
6,903 Sandra M.
6,902 Julia B.
6,901 Joanna W.
6,900 Katarzyna C.
6,899 Aneta C.
6,898 Patrycja C.
6,897 Paulina P.
6,896 Dagmara K.
6,895 Natasza D.
6,894 Monika B.
6,893 Aleksandra T.
6,892 Katarzyna P.
6,891 Martyna J.
6,890 Joanna S.
6,889 Zofia T.
6,888 Krzysztof L.
6,887 Agata D.
6,886 Łukasz K.
6,885 Natalia .
6,884 Maja B.
6,883 Anna J.
6,882 Aleksandra S.
6,881 Dominika T.
6,880 Kamila K.
6,879 Agnieszka P.
6,878 Kamila C.
6,877 Joanna L.
6,876 Tomasz J.
6,875 Natalia M.
6,874 Aleksandra K.
6,873 Delfina K.
6,872 Sylwia P.
6,871 Dorota K.
6,870 Zuzanna K.
6,869 Katarzyna K.
6,868 Liwia W.
6,867 Marek N.
6,866 Katarzyna Z.
6,865 julia t.
6,864 Joanna P.
6,863 Maja M.
6,862 Karolina S.
6,861 Julia M.
6,860 Jakub K.
6,859 András K.
6,858 Paulina R.
6,857 Szymon K.
6,856 Nikola .
6,855 Katarzyna J.
6,854 Agata W.
6,853 Ewelina B.
6,852 Joanna G.
6,851 Paulina B.
6,850 Karolina K.
6,849 Oliwia Z.
6,848 Maja A.
6,847 Aleksandra K.
6,846 Sabina M.
6,845 Wiktoria M.
6,844 Justyna W.
6,843 Aleksandra B.
6,842 Maciek J.
6,841 Gabriela G.
6,840 Renata R.
6,839 Kinga W.
6,838 Barbara S.
6,837 Aleksandra S.
6,836 Karolina .
6,835 Maja K.
6,834 Klaudia M.
6,833 Joanna S.
6,832 Karolina P.
6,831 Patrycja P.
6,830 Magdalena L.
6,829 Majka S.
6,828 Agnieszka S.
6,827 Marta N.
6,826 Martyna S.
6,825 Lena B.
6,824 Jagoda G.
6,823 Agata W.
6,822 Aleksandra D.
6,821 Joanna S.
6,820 Magda W.
6,819 Noemi G.
6,818 Karol G.
6,817 Monika D.
6,816 N K.
6,815 Katarzyna G.
6,814 Aleks W.
6,813 zuzanna a.
6,812 Bartosz C.
6,811 Paulina W.
6,810 Natalia F.
6,809 Olga R.
6,808 Paula M.
6,807 Dominika R.
6,806 Izabella .
6,805 Anna K.
6,804 Klaudia H.
6,803 Mikołaj C.
6,802 Magdalena M.
6,801 Kinga P.
6,800 Anna A.
6,799 Natalia K.
6,798 Martyna K.
6,797 Julia W.
6,796 Sabina B.
6,795 Mira W.
6,794 Julia R.
6,793 Adam K.
6,792 Julia S.
6,791 Ewelina F.
6,790 Marta S.
6,789 Dominika J.
6,788 Kaja D.
6,787 Tomasz L.
6,786 Edyta K.
6,785 Adrianna W.
6,784 Gabriela F.
6,783 Iga B.
6,782 Gabriela C.
6,781 Julia S.
6,780 Julia K.
6,779 Ela W.
6,778 Laura K.
6,777 Wiktoria L.
6,776 Marta K.
6,775 Julia K.
6,774 Judyta M.
6,773 Aleksandra P.
6,772 Paulina S.
6,771 Patryk P.
6,770 Anna .
6,769 Joanna P.
6,768 Agnieszka P.
6,767 Martyna M.
6,766 Agata R.
6,765 Emilia K.
6,764 Daria P.
6,763 Kasia N.
6,762 Patrycja M.
6,761 Maria K.
6,760 Aldona S.
6,759 Magdalena G.
6,758 Agnieszka M.
6,757 Roksana S.
6,756 Maja B.
6,755 Kamil P.
6,754 Szymon M.
6,753 Katarzyna N.
6,752 Magdalena O.
6,751 Ewa W.
6,750 Anna S.
6,749 Magdalena G.
6,748 Gabriela K.
6,747 Roksana G.
6,746 Alicja S.
6,745 Marta P.
6,744 Dorota W.
6,743 Kacper .
6,742 Anastazja W.
6,741 Sara G.
6,740 Natalia K.
6,739 Wiktoria K.
6,738 Dominika W.
6,737 Agata G.
6,736 Martyna G.
6,735 Wiktoria D.
6,734 Rafał G.
6,733 Natalia K.
6,732 Ewelina M.
6,731 Małgorzata S.
6,730 Aleksandra K.
6,729 Barbara T.
6,728 Małgorzata K.
6,727 Katarzyna P.
6,726 Natalia K.
6,725 Kamil K.
6,724 Joanna W.
6,723 Natalia J.
6,722 Anna A.
6,721 Diana B.
6,720 Dorota P.
6,719 Marlena D.
6,718 Adrianna K.
6,717 Małgorzata K.
6,716 Agata K.
6,715 Ewa J.
6,714 Natan M.
6,713 Dominik K.
6,712 Paulina J.
6,711 Magda N.
6,710 GŁOWIŃSKA M.
6,709 Anna B.
6,708 Oliwia S.
6,707 Ewa S.
6,706 Dagmara S.
6,705 Magdalena M.
6,704 Magda M.
6,703 Bartek R.
6,702 Martyna K.
6,701 Jakub S.
6,700 Ryszard K.
6,699 Paulina D.
6,698 Joanna S.
6,697 Weronika M.
6,696 Grzegorz .
6,695 Seta G.
6,694 Katarzyna B.
6,693 Dawid S.
6,692 Krystian S.
6,691 Aleksandra M.
6,690 Amelia K.
6,689 Lukasz B.
6,688 Łukasz M.
6,687 Izabela W.
6,686 Iwonka B.
6,685 Zuzanna M.
6,684 kinga a.
6,683 Marek K.
6,682 laura r.
6,681 Aleksandra K.
6,680 Oliwia W.
6,679 Kinga M.
6,678 Dawid B.
6,677 Michał G.
6,676 Amelia W.
6,675 Beata B.
6,674 Kalina Z.
6,673 Jakub M.
6,672 Mateusz B.
6,671 Roksana B.
6,670 Agnieszka B.
6,669 Kasia J.
6,668 Carter P.
6,667 Julian K.
6,666 Barbara L.
6,665 Janusz O.
6,664 Marcin J.
6,663 Katarzyna D.
6,662 Wiktoria J.
6,661 Marieta J.
6,660 Wiktoria R.
6,659 Jakub M.
6,658 Wiktoria L.
6,657 Milena M.
6,656 Daniel W.
6,655 Anna W.
6,654 anna p.
6,653 Błażej T.
6,652 Paweł W.
6,651 Monika M.
6,650 Łukasz M.
6,649 Janina S.
6,648 Ola K.
6,647 Patrycja J.
6,646 Jolanta J.
6,645 Izabela B.
6,644 Jolanta R.
6,643 Anna S.
6,642 Karol M.
6,641 Zuzanna P.
6,640 Jarek E.
6,639 Jessica F.
6,638 Dorota M.
6,637 Małgorzata B.
6,636 Angelika M.
6,635 Anna S.
6,634 Nikola B.
6,633 Marzena K.
6,632 Patrycja S.
6,631 Sonia W.
6,630 Fabian G.
6,629 Marcin S.
6,628 Angelika M.
6,627 Magdalena C.
6,626 Maciej P.
6,625 Monika .
6,624 Marcin G.
6,623 Wiktoria O.
6,622 Jolanta M.
6,621 Dorota K.
6,620 Marta B.
6,619 Ilona B.
6,618 Magda O.
6,617 Alicja G.
6,616 ANNA N.
6,615 Grażyna F.
6,614 Wioleta F.
6,613 Angelila Z.
6,612 Agnieszka L.
6,611 Marta S.
6,610 Katarzyna G.
6,609 Magdalena S.
6,608 Magdalena N.
6,607 Aneta K.
6,606 natalia s.
6,605 Maria B.
6,604 Anna W.
6,603 Anita S.
6,602 Wioleta P.
6,601 Sylwia C.
6,600 Dawid G.
6,599 Izabela K.
6,598 Anna O.
6,597 Katarzyna S.
6,596 Aneta M.
6,595 Michał Maciej J.
6,594 Wioleta S.
6,593 JULITA B.
6,592 Paulina .
6,591 Dominika B.
6,590 Maks W.
6,589 Bozena W.
6,588 Agata P.
6,587 Małgorzata B.
6,586 Oleksandr Z.
6,585 Karolina D.
6,584 justyna W.
6,583 Kelly K.
6,582 Joanna P.
6,581 Jowita K.
6,580 Agnieszka K.
6,579 Marcin S.
6,578 Małgorzata B.
6,577 Katarzyna M.
6,576 Izabela M.
6,575 Żaneta C.
6,574 Krystyna N.
6,573 Aleksandra W.
6,572 Beata K.
6,571 Agnieszka N.
6,570 Alicja N.
6,569 Magdalena S.
6,568 Anna M.
6,567 Izabela S.
6,566 Agnieszka O.
6,565 Małgorzata T.
6,564 NATALIA E.
6,563 Ella B.
6,562 Alicja J.
6,561 Monika P.
6,560 Kasia Z.
6,559 Dorota K.
6,558 Krystyna K.
6,557 Magdalena L.
6,556 Maciej C.
6,555 Kasia K.
6,554 Agnieszka W.
6,553 Josefin K.
6,552 Nicola F.
6,551 Jakub K.
6,550 Samanta M.
6,549 Przemysław K.
6,548 Karolina C.
6,547 Weronika G.
6,546 Rebecca M.
6,545 Lidia D.
6,544 Filip Turabi D.
6,543 Martyna K.
6,542 Zuzanna S.
6,541 Beata O.
6,540 Ewelina S.
6,539 Małgorzata Z.
6,538 Weronika K.
6,537 Wiktoria B.
6,536 Klaudia S.
6,535 Aleksandra J.
6,534 Anita P.
6,533 Martyna S.
6,532 Monika J.
6,531 Błażej B.
6,530 Zuza ..
6,529 Zuzanna .
6,528 Patrycja S.
6,527 Karolina E.
6,526 Włodzimierz L.
6,525 Małgorzata G.
6,524 Anna M.
6,523 Maria N.
6,522 Natalia B.
6,521 Iwona B.
6,520 Aleksandra S.
6,519 Joanna N.
6,518 Paulina K.
6,517 Monika C.
6,516 Maja B.
6,515 Dawid G.
6,514 Agnieszka K.
6,513 Havi K.
6,512 Mikołaj J.
6,511 Aleksandra W.
6,510 Gizela K.
6,509 Adam Z.
6,508 Aleksandra W.
6,507 Barbara K.
6,506 Adrianna P.
6,505 Katarzyna K.
6,504 Dorota W.
6,503 Barbara .
6,502 Dominika W.
6,501 Ewelina P.
6,500 Natalia M.
6,499 Karolina D.
6,498 Anna P.
6,497 Anna Z.
6,496 Błażej R.
6,495 Paweł M.
6,494 Agata S.
6,493 Zuzanna S.
6,492 Monika Z.
6,491 Dominika M.
6,490 Jakub O.
6,489 Marek J.
6,488 Julia S.
6,487 Julia P.
6,486 Eliza G.
6,485 Agnieszka S.
6,484 Eliza K.
6,483 Małgorzata G.
6,482 Małgorzata K.
6,481 Aleksandra K.
6,480 Agnieszka B.
6,479 Michał M.
6,478 Nina .
6,477 Katarzyna K.
6,476 Ewa O.
6,475 Nikodem O.
6,474 Helena S.
6,473 Weronika B.
6,472 Malwina S.
6,471 Klara .
6,470 Marta R.
6,469 Małgorzata C.
6,468 Rafal M.
6,467 Teodozja N.
6,466 Ines G.
6,465 Kamila A.
6,464 Katarzyna K.
6,463 Magdalena M.
6,462 Aleksandra M.
6,461 Kamil G.
6,460 Anita C.
6,459 Aleksandra .
6,458 Marika S.
6,457 Bartek D.
6,456 Patryk C.
6,455 Joanna R.
6,454 Małgorzata J.
6,453 Jakub C.
6,452 Paulina P.
6,451 Nikola R.
6,450 Kacper K.
6,449 Edyta .
6,448 Kacper J.
6,447 Martyna S.
6,446 Karol O.
6,445 Adrianna M.
6,444 Joanna P.
6,443 Kacper K.
6,442 Bogna T.
6,441 Aleksandra S.
6,440 Maciej O.
6,439 Angelika S.
6,438 Wojciech G.
6,437 Karolina N.
6,436 William B.
6,435 Michał M.
6,434 Anna R.
6,433 Julia K.
6,432 Sara D.
6,431 Mateusz .
6,430 Artur Z.
6,429 Wiktoria S.
6,428 Emilia K.
6,427 Paulina S.
6,426 Iwona .
6,425 Wiktoria S.
6,424 Żaneta P.
6,423 Anna N.
6,422 Martyna O.
6,421 Patryk W.
6,420 Justyna J.
6,419 Filip M.
6,418 Katarzyna A.
6,417 Teo .
6,416 Maria C.
6,415 Gabriela L.
6,414 Antoni M.
6,413 Natalia G.
6,412 Katarzyna P.
6,411 Gabriela K.
6,410 Sandra T.
6,409 Emilia M.
6,408 Justyna S.
6,407 Maria R.
6,406 Agata K.
6,405 Martyna C.
6,404 Aneta W.
6,403 Aleksandra M.
6,402 Wiktoria S.
6,401 Monika P.
6,400 Agata W.
6,399 Ania L.
6,398 Katarzyna W.
6,397 Marcelina S.
6,396 Weronika K.
6,395 Kacper K.
6,394 Krzysztof K.
6,393 Kacper K.
6,392 Mateusz F.
6,391 Martyna K.
6,390 Marta G.
6,389 Maciej O.
6,388 Katarzyna B.
6,387 Manuela D.
6,386 Klaudia G.
6,385 Grzegorz M.
6,384 Marek B.
6,383 Janusz G.
6,382 Dominika K.
6,381 Julia S.
6,380 Rafał P.
6,379 Julia C.
6,378 Katarzyna L.
6,377 Magda M.
6,376 Wiktoria K.
6,375 Agata C.
6,374 Maria M.
6,373 Anna K.
6,372 Adrianna A.
6,371 Aleksandra K.
6,370 Monika T.
6,369 Maja P.
6,368 Mikołaj R.
6,367 Karolina N.
6,366 Agnieszka K.
6,365 Paulina M.
6,364 Andrzej K.
6,363 Patryk S.
6,362 Artur P.
6,361 Zuza B.
6,360 Ewelina J.
6,359 Joanna K.
6,358 Krzysztof .
6,357 Magdalena G.
6,356 Bogna S.
6,355 Kamila G.
6,354 Izabela H.
6,353 Julia M.
6,352 Patrycja L.
6,351 Arthur K.
6,350 Magdalena D.
6,349 Bartosz B.
6,348 Karim R.
6,347 Paweł P.
6,346 Sonia L.
6,345 Marcelina S.
6,344 Agata S.
6,343 Michalina F.
6,342 Natalia B.
6,341 Michał M.
6,340 Karolina L.
6,339 Klaudia B.
6,338 Piotr G.
6,337 Karolina M.
6,336 Magdalena D.
6,335 Mateusz L.
6,334 Klaudia L.
6,333 Mateusz N.
6,332 Konstancja P.
6,331 Anna J.
6,330 Igor N.
6,329 Magdalena M.
6,328 Wiktoria P.
6,327 Dorota K.
6,326 Gabriela P.
6,325 Laura K.
6,324 Adriana S.
6,323 Katarzyna J.
6,322 Zuzanna S.
6,321 Dawid L.
6,320 Ewelina D.
6,319 Lena D.
6,318 Agnieszka G.
6,317 Anna M.
6,316 Wiktoria V.
6,315 Jolanta S.
6,314 Oskar J.
6,313 adam p.
6,312 Joanna M.
6,311 Maja M.
6,310 Klaudia Z.
6,309 Julia W.
6,308 Magdalena .
6,307 Łukasz M.
6,306 Martyna P.
6,305 Radosław L.
6,304 Tomasz B.
6,303 Bartosz Z.
6,302 Izaak K.
6,301 Alicja S.
6,300 Adam K.
6,299 Oliwia P.
6,298 Julia P.
6,297 Anka M.
6,296 Kinga S.
6,295 Hanna B.
6,294 Gabriela M.
6,293 Julian R.
6,292 Urszula G.
6,291 Agata K.
6,290 Bartosz K.
6,289 Patrycja N.
6,288 Maria R.
6,287 Joanna K.
6,286 Mateusz B.
6,285 Monika O.
6,284 Kamila B.
6,283 Agata B.
6,282 Jakub Tadeusz B.
6,281 Agata B.
6,280 Gabriela S.
6,279 Katarzyna M.
6,278 Gabriela J.
6,277 Dorota N.
6,276 Justyna W.
6,275 Michał M.
6,274 Magda S.
6,273 Patryk W.
6,272 Anna K.
6,271 Karolina K.
6,270 Marta R.
6,269 Weronika M.
6,268 Joanna B.
6,267 Dawid C.
6,266 Korra K.
6,265 Kinga C.
6,264 Anastazja J.
6,263 Maciej L.
6,262 Kacper R.
6,261 Ewelina M.
6,260 Olga B.
6,259 Wiktoria S.
6,258 Klaudia K.
6,257 Gabriel P.
6,256 Aleksandra K.
6,255 Martyna A.
6,254 Jakub W.
6,253 Joanna W.
6,252 Barbara G.
6,251 Michał Z.
6,250 Mariusz K.
6,249 Anna F.
6,248 Anna F.
6,247 Anna F.
6,246 O S.
6,245 Julia Z.
6,244 Amelia W.
6,243 Katarzyna O.
6,242 Katarzyna J.
6,241 Magdalena S.
6,240 Karolina K.
6,239 Aleksandra B.
6,238 Piotr P.
6,237 Joanna J.
6,236 Kamil K.
6,235 Aleksandra M.
6,234 Tomasz K.
6,233 Oliwia S.
6,232 Szymon M.
6,231 Julia O.
6,230 Maciej M.
6,229 Małgorzata B.
6,228 Konrad G.
6,227 Anna P.
6,226 Maja W.
6,225 Aneta K.
6,224 Oleg K.
6,223 Joanna B.
6,222 Wiktoria K.
6,221 Przemysław G.
6,220 Kacper S.
6,219 Maria G.
6,218 Weronika F.
6,217 Matylda K.
6,216 Patrycja G.
6,215 Karolina B.
6,214 Wiktoria S.
6,213 Zofia K.
6,212 Kornelia H.
6,211 Karola B.
6,210 Agnieszka H.
6,209 Urszula M.
6,208 Katarzyna K.
6,207 Tomasz S.
6,206 Paweł N.
6,205 Emil L.
6,204 Greta K.
6,203 Martyna W.
6,202 Kacper K.
6,201 Aleksandra C.
6,200 Weronika S.
6,199 Mateusz S.
6,198 Julia J.
6,197 Karmena M.
6,196 Marta B.
6,195 Wiktoria W.
6,194 Jolanta A.
6,193 Ewelina L.
6,192 Gerard W.
6,191 Łukasz R.
6,190 Karolina P.
6,189 Szymon L.
6,188 Aleksander B.
6,187 Olga R.
6,186 Filip M.
6,185 Anna N.
6,184 Monika G.
6,183 Monika L.
6,182 Paulina W.
6,181 Lucjan G.
6,180 Martyna D.
6,179 Martyna G.
6,178 Aleksandra S.
6,177 Aleksandra K.
6,176 Nadia W.
6,175 Wiktoria C.
6,174 Julia I.
6,173 Monika S.
6,172 Ola B.
6,171 Kinga J.
6,170 Oskar F.
6,169 Karolina K.
6,168 Agata L.
6,167 Maria W.
6,166 Zuza W.
6,165 Danuta W.
6,164 Piotr H.
6,163 Weronika O.
6,162 Dominika W.
6,161 Jakub D.
6,160 Jagna K.
6,159 Wiktoria S.
6,158 julia b.
6,157 Katarzyna P.
6,156 Dominika K.
6,155 Maks O.
6,154 Luiza J.
6,153 Martyna K.
6,152 Klaudia L.
6,151 Anna M.
6,150 Marta S.
6,149 Joanna G.
6,148 Kuba .
6,147 Kaja G.
6,146 Iwona S.
6,145 Marek F.
6,144 Patrycja C.
6,143 Aleksandra H.
6,142 Julia W.
6,141 Milena A.
6,140 Katarzyna P.
6,139 Paulina S.
6,138 Urszula M.
6,137 Julia P.
6,136 Ewelina P.
6,135 Agnieszka G.
6,134 Pola J.
6,133 Mateusz J.
6,132 Ka M.
6,131 Patrycja G.
6,130 Cecylia N.
6,129 Zuza T.
6,128 Ala N.
6,127 Kaja W.
6,126 Pola W.
6,125 Zuzanna P.
6,124 Magda K.
6,123 Andrzej M.
6,122 Natan G.
6,121 Ola B.
6,120 Katarzyna P.
6,119 Natalia G.
6,118 Weronika .
6,117 Emilia D.
6,116 Jacek F.
6,115 Tomasz J.
6,114 Jarosław M.
6,113 Dorota S.
6,112 Marta B.
6,111 Dorota S.
6,110 Kamila G.
6,109 Sylwia T.
6,108 Dorota K.
6,107 Gabriela D.
6,106 Julia K.
6,105 Paulina K.
6,104 Paulina C.
6,103 Julia P.
6,102 Paulina .
6,101 Wiktoria .
6,100 DOMINIKA D.
6,099 Aleksandra S.
6,098 Aleksandra M.
6,097 Milena K.
6,096 Nadia P.
6,095 Rafał K.
6,094 Amelia M.
6,093 Katarzyna K.
6,092 Szymon S.
6,091 Zuzanna M.
6,090 Natalia J.
6,089 Natalia C.
6,088 Adrian P.
6,087 Grzegorz A.
6,086 Katarzyna R.
6,085 Wiktoria S.
6,084 Kasandra .
6,083 Iga M.
6,082 Oliwia K.
6,081 Agnieszka K.
6,080 Dorota T.
6,079 Aleksandra J.
6,078 Małgorzata K.
6,077 Karolina S.
6,076 Rok L.
6,075 maja i.
6,074 Zofia A.
6,073 Piotr W.
6,072 Małgorzata M.
6,071 Izabela .
6,070 Paulina K.
6,069 Joanna K.
6,068 Julia W.
6,067 Justyna P.
6,066 Antonina Anna O.
6,065 Wiktor S.
6,064 daria t.
6,063 Karolina S.
6,062 Nikolas Z.
6,061 Aleksandra S.
6,060 Adam S.
6,059 Anna .
6,058 Barosz G.
6,057 Wiktoria G.
6,056 Angelika W.
6,055 Marta S.
6,054 Aleksandra W.
6,053 Mikołaj W.
6,052 Paulina G.
6,051 Katarzyna Z.
6,050 Daria W.
6,049 Michał J.
6,048 Wiktoria W.
6,047 Ewelina B.
6,046 Olga M.
6,045 Julia C.
6,044 Olga S.
6,043 Aleksandra R.
6,042 Anna T.
6,041 Anna W.
6,040 Anna B.
6,039 Konrad S.
6,038 Patrycja B.
6,037 Kinga K.
6,036 Aleksandra T.
6,035 Daniel Z.
6,034 Iwona B.
6,033 Lidia M.
6,032 Estera N.
6,031 Justyna Z.
6,030 Marek R.
6,029 Patryk T.
6,028 Maria K.
6,027 Marianna H.
6,026 Krzysztof S.
6,025 Marcin S.
6,024 Katarzyna Z.
6,023 Wojciech R.
6,022 Anna J.
6,021 Julia P.
6,020 Sylwia W.
6,019 Mikołaj M.
6,018 Majka W.
6,017 Paweł G.
6,016 Łukasz P.
6,015 Nadiia K.
6,014 Wiktor K.
6,013 Joanna S.
6,012 Klaudia K.
6,011 Nadia K.
6,010 Damian W.
6,009 Julia P.
6,008 Agata R.
6,007 Grzegorz G.
6,006 Katarzyna B.
6,005 Ewa B.
6,004 Tomasz K.
6,003 Bartek O.
6,002 Karolina (Karol) M.
6,001 Weronika P.
6,000 Daniel B.
5,999 Marcel B.
5,998 Izabela S.
5,997 Elżbieta S.
5,996 Anna L.
5,995 Krzysztof B.
5,994 Miłosz W.
5,993 Marta K.
5,992 Zosia M.
5,991 Wiktoria W.
5,990 Jarosława S.
5,989 Sylwia O.
5,988 Marta K.
5,987 Antonina G.
5,986 Agnieszka M.
5,985 Jakub Z.
5,984 Dawid B.
5,983 Natalia B.
5,982 Maja W.
5,981 Michal B.
5,980 Kasper M.
5,979 Krzysztof K.
5,978 Sylwia W.
5,977 Aniela P.
5,976 Magdalena M.
5,975 Ewa B.
5,974 Piotr Z.
5,973 Maja .
5,972 Tomasz P.
5,971 Mikołaj S.
5,970 Julia R.
5,969 Wiktoria S.
5,968 Mateusz O.
5,967 Em P.
5,966 Jan K.
5,965 Michal K.
5,964 Franciszek V.
5,963 Michał D.
5,962 Zośka F.
5,961 Roman D.
5,960 Julia K.
5,959 Iga R.
5,958 Sebastian G.
5,957 Natalia K.
5,956 Bartosz P.
5,955 Monika K.
5,954 Zuzanna J.
5,953 Adrianna K.
5,952 Matylda K.
5,951 Monika P.
5,950 Patrycja K.
5,949 Aleksandra Z.
5,948 Maja P.
5,947 Mateusz T.
5,946 Mateusz S.
5,945 Lilia P.
5,944 Agnieszka .
5,943 Piotr M.
5,942 Mateusz D.
5,941 Anna H.
5,940 Weronika L.
5,939 Sara W.
5,938 Agnieszka T.
5,937 Mira M.
5,936 Maria L.
5,935 Hanna N.
5,934 Jędrzej M.
5,933 Anna S.
5,932 Milena N.
5,931 Olga C.
5,930 Dawid T.
5,929 Patryk P.
5,928 Gabriela K.
5,927 Krzysztof W.
5,926 Oliwia H.
5,925 Michał O.
5,924 Mateusz B.
5,923 Marcin P.
5,922 Kamila F.
5,921 Anna C.
5,920 Dorota W.
5,919 Wojciech M.
5,918 Kinga L.
5,917 Dawid D.
5,916 Przemysław R.
5,915 Kacper K.
5,914 Karol .
5,913 Aleksandra P.
5,912 Gabriela K.
5,911 Martyna M.
5,910 Stanisław K.
5,909 Beata B.
5,908 Karolina K.
5,907 Magdalena S.
5,906 Edyta Z.
5,905 Aniela J.
5,904 Kamil K.
5,903 Kamila C.
5,902 Oskar K.
5,901 Hubert M.
5,900 Krzysztof B.
5,899 Paweł F.
5,898 Angelika K.
5,897 Adrianna B.
5,896 Marek R.
5,895 Ola B.
5,894 Sylwia T.
5,893 Marcin S.
5,892 Paweł G.
5,891 Ewelina M.
5,890 Julia K.
5,889 Maja C.
5,888 Ewa M.
5,887 Sara R.
5,886 Michał P.
5,885 Julia C.
5,884 Iga K.
5,883 Jadwiga B.
5,882 Izabela .
5,881 Pola s.
5,880 Florentyna S.
5,879 Jakub N.
5,878 Magdalena K.
5,877 Kornelia C.
5,876 w k.
5,875 Monika M.
5,874 Kasia P.
5,873 Radosław T.
5,872 Aleksandra T.
5,871 Ewa D.
5,870 Oliwia .
5,869 Sawa B.
5,868 Stanislaw P.
5,867 Małgorzata F.
5,866 Natalia K.
5,865 Aleksandra D.
5,864 Agata K.
5,863 Natalia K.
5,862 Mateusz M.
5,861 Michael G.
5,860 Martina G.
5,859 Karolina S.
5,858 Aleksandra W.
5,857 Angelika G.
5,856 Marcelina W.
5,855 Anita A.
5,854 Maciej T.
5,853 Michał S.
5,852 Anna J.
5,851 Ewa S.
5,850 Kazimierz J.
5,849 Dagmara K.
5,848 Martyna K.
5,847 Malgosia T.
5,846 Ewelina G.
5,845 Beata B.
5,844 Ola Z.
5,843 Dawid .
5,842 Grzegorz N.
5,841 Laura K.
5,840 Natan M.
5,839 Joanna D.
5,838 Katarzyna G.
5,837 Michał .
5,836 Aleksandra K.
5,835 Weronika D.
5,834 Wiktoria D.
5,833 Maciej D.
5,832 Dominika B.
5,831 Adam A.
5,830 Szymon P.
5,829 Adam L.
5,828 Zuzanna W.
5,827 Katarzyna B.
5,826 Paweł J.
5,825 Anna K.
5,824 Natalia B.
5,823 Aleksandra C.
5,822 Krzysztof D.
5,821 Katarzyna Z.
5,820 Irmina K.
5,819 Wiktor M.
5,818 Katarzyna W.
5,817 Zuzanna A.
5,816 Mikołaj W.
5,815 Anna J.
5,814 Aria N.
5,813 Artur L.
5,812 Zuzanna M.
5,811 Natalia B.
5,810 Jagoda W.
5,809 Bebe O.
5,808 Katarzyna A.
5,807 Diana P.
5,806 Michał B.
5,805 Marta W.
5,804 Oliwia K.
5,803 Anna T.
5,802 Zuza P.
5,801 Hubert J.
5,800 Agnieszka F.
5,799 Katarzyna D.
5,798 Katarzyna A.
5,797 Sandra P.
5,796 Alicja W.
5,795 Wiktoria D.
5,794 Jakub W.
5,793 Igor K.
5,792 Aleksandra Z.
5,791 Agata L.
5,790 Wiktoria A.
5,789 Michał W.
5,788 Agnieszka D.
5,787 Damian D.
5,786 Łucja Z.
5,785 Alicja J.
5,784 Paulina Z.
5,783 Magdalena M.
5,782 Paulina F.
5,781 Izabela N.
5,780 Amelia P.
5,779 Anna M.
5,778 Sonia C.
5,777 Paulina S.
5,776 Karol G.
5,775 Lara J.
5,774 Monika S.
5,773 Alicja G.
5,772 Magdalena S.
5,771 Julia S.
5,770 Julia G.
5,769 Oliwia R.
5,768 Maja T.
5,767 Marcelina N.
5,766 Klaudia W.
5,765 Julia R.
5,764 Jan D.
5,763 Wiktoria P.
5,762 Małgorzata M.
5,761 Karolina C.
5,760 Julita M.
5,759 Mariola K.
5,758 Dominika T.
5,757 Wiktoria K.
5,756 Patryk P.
5,755 Artur K.
5,754 Aleksandra B.
5,753 Karolina N.
5,752 Jeremi S.
5,751 Angelika J.
5,750 Adrianna P.
5,749 Anna R.
5,748 Małgorzata L.
5,747 Ela B.
5,746 Karolina D.
5,745 Korneliusz G.
5,744 Michał .
5,743 Marianna M.
5,742 Maja S.
5,741 Mira P.
5,740 Aleksandra D.
5,739 Karolina W.
5,738 Julia C.
5,737 Żaneta K.
5,736 Karolina N.
5,735 Paulina G.
5,734 Natalia S.
5,733 Kamila S.
5,732 Iga P.
5,731 Agata S.
5,730 Jarosław B.
5,729 Mateusz J.
5,728 Paulina G.
5,727 Paulina O.
5,726 Karolina S.
5,725 karolina w.
5,724 Magda K.
5,723 Magdalena B.
5,722 Kamila H.
5,721 Paulina U.
5,720 Patrycja Z.
5,719 Julia .
5,718 Patrycja S.
5,717 Konrad P.
5,716 Natalia D.
5,715 Pawel R.
5,714 Aleksandra S.
5,713 Krzysztof S.
5,712 Aleksandra O.
5,711 Wojciech M.
5,710 Zuza N.
5,709 Dawid K.
5,708 Karolina P.
5,707 Joanna B.
5,706 Marlena A.
5,705 Andrzej N.
5,704 Martyna D.
5,703 Angelika K.
5,702 Anna P.
5,701 Łukasz K.
5,700 Anna P.
5,699 Barbara W.
5,698 Michał B.
5,697 Jakuba W.
5,696 Gabriel C.
5,695 Robert G.
5,694 Filip G.
5,693 Dominika P.
5,692 Zuzanna K.
5,691 Hanna D.
5,690 Martyna K.
5,689 Katarzyna M.
5,688 Oliwia S.
5,687 Martyna M.
5,686 Nikola K.
5,685 Artur K.
5,684 Nikola K.
5,683 Kamil Z.
5,682 Joanna K.
5,681 Joanna S.
5,680 Beata G.
5,679 Marcin H.
5,678 Martyna G.
5,677 Julia P.
5,676 Agata J.
5,675 Katarzyna J.
5,674 Karolina K.
5,673 Kasia .
5,672 Marcin W.
5,671 Magdalena C.
5,670 Piotr W.
5,669 Joanna J.
5,668 Barbara F.
5,667 Hanna B.
5,666 Wiktoria F.
5,665 Marek W.
5,664 Paulina D.
5,663 Adam G.
5,662 Anna M.
5,661 Alicja P.
5,660 Kinga W.
5,659 Katarzyna M.
5,658 Amelia G.
5,657 Karolina R.
5,656 Adam B.
5,655 Borys B.
5,654 Monik T.
5,653 Anna C.
5,652 Daniel S.
5,651 Magdalena M.
5,650 Adrianna T.
5,649 Łukasz G.
5,648 Zuzanna B.
5,647 Tomasz K.
5,646 Łukasz K.
5,645 Natalia B.
5,644 Krzysztof P.
5,643 Anna P.
5,642 Małgorzata .
5,641 Zuzanna B.
5,640 Natalia W.
5,639 Adam L.
5,638 Hal K.
5,637 Magdalena P.
5,636 Agnieszka G.
5,635 Marek G.
5,634 Sabina G.
5,633 Nataniel B.
5,632 Robert K.
5,631 Natalia G.
5,630 Katarzyna M.
5,629 Agata F.
5,628 Małgorzata P.
5,627 Marta K.
5,626 Dominik S.
5,625 Natalia H.
5,624 Karolina R.
5,623 Katarzyna D.
5,622 Kamil B.
5,621 Milena M.
5,620 Olgierd W.
5,619 Łukasz S.
5,618 Justyna F.
5,617 Ewa .
5,616 Kasia S.
5,615 Liwia .
5,614 Aleksandra A.
5,613 Dawid K.
5,612 Natalia W.
5,611 Małgorzata T.
5,610 Patrizia M.
5,609 Aleksandra S.
5,608 Karolina K.
5,607 Adrian K.
5,606 Justyna M.
5,605 Michał N.
5,604 Kornelia S.
5,603 Lucyna Z.
5,602 Julia a.
5,601 Robert M.
5,600 Małgorzata M.
5,599 Julia G.
5,598 Przemyslaw W.
5,597 Julia K.
5,596 Anna G.
5,595 Adam P.
5,594 Weronika W.
5,593 Zuzia S.
5,592 Joanna D.
5,591 Julia K.
5,590 Paulina C.
5,589 Adam S.
5,588 Marika W.
5,587 Marianna H.
5,586 Anna S.
5,585 Aleksandra K.
5,584 Magdalena O.
5,583 Karolina H.
5,582 Lena G.
5,581 Maciej Z.
5,580 Katarzyna M.
5,579 Piotr S.
5,578 Piotr S.
5,577 Maciej N.
5,576 Szymon B.
5,575 Lukasz B.
5,574 Izabela G.
5,573 Piotr D.
5,572 Jan M.
5,571 Adrian T.
5,570 Alan R.
5,569 Grzegorz P.
5,568 Krystyna O.
5,567 Maciej W.
5,566 Jakub M.
5,565 Michał K.
5,564 Paulina B.
5,563 Magdalena R.
5,562 Justyna K.
5,561 Katarzyna M.
5,560 Agnieszka C.
5,559 Karolina K.
5,558 Urszula W.
5,557 robert b.
5,556 Justyna K.
5,555 Zofia K.
5,554 Mateusz P.
5,553 Krzysztof J.
5,552 Artur N.
5,551 Oskar K.
5,550 Jerzy D.
5,549 Joanna Z.
5,548 Emila J.
5,547 Anna T.
5,546 Aleksander Z.
5,545 Zuzanna S.
5,544 Julia Y.
5,543 Anna W.
5,542 Kamila W.
5,541 Kacper W.
5,540 Kamil W.
5,539 Natalia R.
5,538 Agnieszka H.
5,537 Jan M.
5,536 Olga D.
5,535 Rafał W.
5,534 Solveig H.
5,533 Patryk M.
5,532 Magdalena W.
5,531 Małgorzata B.
5,530 Arkadiusz M.
5,529 Jakub G.
5,528 Patryk Z.
5,527 Roman W.
5,526 Beata S.
5,525 Marcin K.
5,524 Weronika D.
5,523 Miłosz D.
5,522 Joanna P.
5,521 Przemysław K.
5,520 Kacper S.
5,519 Piotr K.
5,518 Wiktoria G.
5,517 Martyna P.
5,516 Patrycja .
5,515 Marcin F.
5,514 Patrycja B.
5,513 Lukasz G.
5,512 Gabriela P.
5,511 Dominika D.
5,510 Jadwiga L.
5,509 Agata J.
5,508 Zuzanna S.
5,507 Natalia L.
5,506 Agata S.
5,505 Małgorzata M.
5,504 Weronika S.
5,503 Paulina T.
5,502 Aleksandra K.
5,501 Katarzyna M.
5,500 Filip K.
5,499 Natalia K.
5,498 Joanna P.
5,497 Marek K.
5,496 Małgorzata M.
5,495 Julia A.
5,494 Agata W.
5,493 Alicja P.
5,492 Joanna E.
5,491 Iga S.
5,490 Agnieszka N.
5,489 Jacek K.
5,488 Igor M.
5,487 Łukasz I.
5,486 Ania .
5,485 Artur K.
5,484 Maciej M.
5,483 Sebastian K.
5,482 Zofia W.
5,481 Justyna R.
5,480 Patrycja K.
5,479 Wiktoria .
5,478 Maja K.
5,477 Joanna H.
5,476 ALEKSANDRA G.
5,475 Magdalena M.
5,474 Maja K.
5,473 Amelia K.
5,472 Ewa K.
5,471 Krystian W.
5,470 Julia T.
5,469 Paweł C.
5,468 Natalia G.
5,467 Patrycja B.
5,466 Mateusz D.
5,465 Sylwia G.
5,464 Jagoda K.
5,463 Agata S.
5,462 Małgorzata R.
5,461 Małgorzata P.
5,460 Kamila P.
5,459 Michał .
5,458 Zuzanna W.
5,457 Jakub J.
5,456 Zofia G.
5,455 Julia P.
5,454 Natalia J.
5,453 Piotr S.
5,452 Martyna D.
5,451 Andrzej B.
5,450 Oliwia K.
5,449 Aleksandra K.
5,448 Katarzyna D.
5,447 Rafał O.
5,446 Krzysztof K.
5,445 Aleksandra K.
5,444 Adriana S.
5,443 Marta B.
5,442 Wojciech S.
5,441 Łukasz W.
5,440 Jakub W.
5,439 Paulina G.
5,438 Juliusz S.
5,437 Joanna B.
5,436 Angelika G.
5,435 Patryk W.
5,434 Oliwia K.
5,433 Paweł J.
5,432 Ula M.
5,431 Kamila K.
5,430 Milena Z.
5,429 Patrycja N.
5,428 Julia P.
5,427 Karolina S.
5,426 Karolina R.
5,425 Piotr K.
5,424 Małgorzata K.
5,423 Marek K.
5,422 Tymon C.
5,421 Kamila G.
5,420 Maria K.
5,419 Dagmara H.
5,418 Katarzyna J.
5,417 Aleksandra T.
5,416 Natalia P.
5,415 Iga B.
5,414 martyna w.
5,413 Edyta K.
5,412 Tomasz A.
5,411 Noemi D.
5,410 Katarzyna S.
5,409 Piotr P.
5,408 Ida S.
5,407 Patryk M.
5,406 Oskar M.
5,405 Antoni B.
5,404 Igor S.
5,403 Natalia Z.
5,402 Dominika J.
5,401 Mikołaj T.
5,400 Weronika G.
5,399 Kinga Z.
5,398 Katarzyna L.
5,397 Tomasz D.
5,396 Maja W.
5,395 Marcin G.
5,394 Zuzanna K.
5,393 Agnieszka M.
5,392 Wojciech S.
5,391 Weronika S.
5,390 Dawid B.
5,389 Klaudia T.
5,388 Aleksandra .
5,387 Alicja D.
5,386 Aleksandra K.
5,385 Agnieszka H.
5,384 Wiktoria M.
5,383 Wojciech Marek K.
5,382 Weronika S.
5,381 Marcin P.
5,380 Maria O.
5,379 Wiktoria K.
5,378 Helena G.
5,377 Łukasz S.
5,376 Bartłomiej W.
5,375 Łukasz P.
5,374 Amelia Z.
5,373 Kacper Z.
5,372 Damian G.
5,371 Aleksandra H.
5,370 Marta C.
5,369 Patrycja .
5,368 Mirella Daria H.
5,367 Wiktoria D.
5,366 Rafał J.
5,365 Katarzyna J.
5,364 Michał D.
5,363 Marta P.
5,362 Anna .
5,361 Julia R.
5,360 Justyna K.
5,359 Izabela T.
5,358 Sylwester A.
5,357 Anna W.
5,356 Bartosz M.
5,355 Kordian M.
5,354 Julia S.
5,353 Marta S.
5,352 Maja C.
5,351 Ireneusz M.
5,350 Maja T.
5,349 Wojciech M.
5,348 Aleksandra A.
5,347 Anna B.
5,346 Piotr W.
5,345 Katarzyna M.
5,344 Igor M.
5,343 Michał B.
5,342 Robert F.
5,341 Pawel S.
5,340 Marta J.
5,339 Karolina H.
5,338 Adrianna S.
5,337 Alicja P.
5,336 Wojciech S.
5,335 Robert S.
5,334 Maciej K.
5,333 Oliwa W.
5,332 Gabriela S.
5,331 Alicja M.
5,330 Aleksandra Z.
5,329 Paulina O.
5,328 Daniel K.
5,327 Aleksandra W.
5,326 Nicole R.
5,325 Kira S.
5,324 Kacper W.
5,323 Kamil J.
5,322 Paweł M.
5,321 Kuba O.
5,320 Maciej C.
5,319 Agnieszka S.
5,318 Julia Z.
5,317 Maja .
5,316 Katarzyna R.
5,315 Anna Z.
5,314 Anita J.
5,313 Sebastian K.
5,312 Małgorzata N.
5,311 Przemysław K.
5,310 Krzysztof W.
5,309 tadeusz t.
5,308 Maria C.
5,307 Marcin T.
5,306 Karol A.
5,305 Oliwia M.
5,304 Kinga K.
5,303 Sylwia W.
5,302 Agata P.
5,301 Dominika F.
5,300 Marta C.
5,299 Wiktoria G.
5,298 Paweł R.
5,297 Marianna H.
5,296 Borys .
5,295 Małgorzata M.
5,294 Agnieszka F.
5,293 Nikola K.
5,292 Małgorzata K.
5,291 Ewa S.
5,290 Aleksandra T.
5,289 Tomasz S.
5,288 Aleksandra I.
5,287 Paulina F.
5,286 Damian .
5,285 Julia S.
5,284 Mariusz B.
5,283 Leon J.
5,282 Joanna A.
5,281 Adrian F.
5,280 Maciej M.
5,279 Michał K.
5,278 Weronika B.
5,277 Artur S.
5,276 Anna R.
5,275 Kinga R.
5,274 Michał F.
5,273 Szymon J.
5,272 Marcin K.
5,271 Marcin C.
5,270 Julia A.
5,269 Weronika B.
5,268 Monika B.
5,267 Eryka J.
5,266 Piotr C.
5,265 Maria K.
5,264 Adam P.
5,263 Kamila B.
5,262 Wiktor B.
5,261 Maciej S.
5,260 Natalia M.
5,259 Marcin K.
5,258 Kamila U.
5,257 Szymon D.
5,256 Piotr J.
5,255 Małgorzata S.
5,254 Marta .
5,253 Natalia D.
5,252 Piotr K.
5,251 Dawid T.
5,250 Marcin W.
5,249 Piotr F.
5,248 Bartek R.
5,247 Annao R.
5,246 Katarzyna G.
5,245 Natalia B.
5,244 Bartosz J.
5,243 klara k.
5,242 piotr d.
5,241 Zygfryd P.
5,240 Zofia P.
5,239 Agnieszka M.
5,238 Maciej C.
5,237 Laura O.
5,236 Hubert K.
5,235 Jolanta C.
5,234 Klaudia B.
5,233 Romek .
5,232 Marcin S.
5,231 Anna B.
5,230 Klaudiusz P.
5,229 Hanna N.
5,228 Wiktoria T.
5,227 Rafał Z.
5,226 Kamil M.
5,225 Michalina K.
5,224 Renata Z.
5,223 Magdalena S.
5,222 Tomasz F.
5,221 Arkadiusz G.
5,220 Radosław B.
5,219 Tomasz S.
5,218 Marcin L.
5,217 Ewelina C.
5,216 Marta B.
5,215 Aleksander P.
5,214 Liliana M.
5,213 Kacper K.
5,212 Kacper G.
5,211 Agathe U.
5,210 Karolina C.
5,209 Łukasz B.
5,208 Ewelina K.
5,207 Piotr B.
5,206 Mikołaj M.
5,205 Aleksandra K.
5,204 Bartłomiej G.
5,203 Marta P.
5,202 Magdalena H.
5,201 Kacper S.
5,200 Robert Z.
5,199 Renata Z.
5,198 Anna Z.
5,197 Natalia W.
5,196 Mikołaj U.
5,195 Katarzyna K.
5,194 Klaudia S.
5,193 Carl-Magnus K.
5,192 Krzysztof K.
5,191 Sylwester P.
5,190 Jagoda P.
5,189 Tomasz Z.
5,188 Joanna C.
5,187 Sylwia W.
5,186 Dawid D.
5,185 Olga Z.
5,184 Miroslaw S.
5,183 Agata P.
5,182 Łukasz G.
5,181 Agata B.
5,180 Karolina M.
5,179 Rafał W.
5,178 Katarzyna K.
5,177 Sebastian N.
5,176 Julia G.
5,175 Marta W.
5,174 Marcelina W.
5,173 Ada K.
5,172 Wlzbieta K.
5,171 Konrad K.
5,170 Klaudia N.
5,169 Wiktoria D.
5,168 Magda S.
5,167 Katarzyna P.
5,166 Łukasz F.
5,165 Zuzanna K.
5,164 Maciej P.
5,163 Lorelei L.
5,162 Zuzanna T.
5,161 Izabela T.
5,160 Jakub K.
5,159 Weronika Z.
5,158 Łucja K.
5,157 Maria S.
5,156 Emilia .
5,155 Izabela N.
5,154 Natalia K.
5,153 Wojtek Z.
5,152 Anna S.
5,151 Ilona K.
5,150 Jakub J.
5,149 Przemysław T.
5,148 Michal W.
5,147 Tomasz L.
5,146 Piotr W.
5,145 Jan J.
5,144 Martyna T.
5,143 Tomasz H.
5,142 Agata M.
5,141 Łukasz T.
5,140 Joanna D.
5,139 Basia O.
5,138 Roksana B.
5,137 Jan S.
5,136 Damian F.
5,135 Mikołaj L.
5,134 Grzegorz M.
5,133 Arkadiusz S.
5,132 Michał G.
5,131 Zofia C.
5,130 Michał K.
5,129 Adrian R.
5,128 Jerzy L.
5,127 Emilka N.
5,126 Andrzej R.
5,125 Rafał P.
5,124 Małgorzata Z.
5,123 Sebastian F.
5,122 Maja J.
5,121 Antonina J.
5,120 Anna T.
5,119 Aneta W.
5,118 Barbara S.
5,117 Patryk R.
5,116 Dominika L.
5,115 Paulina P.
5,114 Danuta M.
5,113 Karolina .
5,112 Marcin S.
5,111 Szymon K.
5,110 Łukasz W.
5,109 Lidia P.
5,108 Monika K.
5,107 Gabriela W.
5,106 Tomasz D.
5,105 Krzysztof M.
5,104 Kamil C.
5,103 Jakub B.
5,102 Dawid K.
5,101 Agata K.
5,100 Tomasz T.
5,099 Kamil L.
5,098 Magdalena S.
5,097 Ilona J.
5,096 Maciej W.
5,095 Agnieszka L.
5,094 Maciej M.
5,093 Zosia P.
5,092 Paulina T.
5,091 Jakub R.
5,090 Patryk J.
5,089 Anna T.
5,088 Hanna M.
5,087 Rita S.
5,086 Błażej L.
5,085 Marta C.
5,084 Marek P.
5,083 Renat S.
5,082 Alina O.
5,081 Marcin U.
5,080 Magda D.
5,079 Dominika T.
5,078 julia g.
5,077 Michał O.
5,076 Adam M.
5,075 Grzegorz K.
5,074 Ida M.
5,073 Natalia C.
5,072 Anita W.
5,071 Bernard M.
5,070 Klaudia S.
5,069 Oliwia K.
5,068 Patryk K.
5,067 Julia G.
5,066 Kamila R.
5,065 Dominika P.
5,064 Sabina Z.
5,063 Dominika D.
5,062 Katarzyna A.
5,061 Wiesława S.
5,060 Michalina P.
5,059 Anna N.
5,058 Damian W.
5,057 Patrycja K.
5,056 Przemysław .
5,055 Barbara C.
5,054 Wiktoria S.
5,053 Magdalena D.
5,052 Martyna D.
5,051 Małgorzata P.
5,050 Ewa Z.
5,049 Katarzyna G.
5,048 Rafał W.
5,047 Dominika K.
5,046 Julia T.
5,045 Jakub N.
5,044 Zuzanna O.
5,043 Janina .
5,042 Dominika K.
5,041 Natalia D.
5,040 Kamil .
5,039 Gabriele R.
5,038 Ewa D.
5,037 Nadia N.
5,036 Adrianna D.
5,035 Marcin K.
5,034 Miłosz U.
5,033 Wiktoria W.
5,032 Adam S.
5,031 Adam M.
5,030 Urszula N.
5,029 Wiktoria S.
5,028 Anna J.
5,027 Sebastian K.
5,026 Marcin M.
5,025 Weronika N.
5,024 Paulina K.
5,023 Błażej R.
5,022 Klaudia O.
5,021 Joanna .
5,020 Tomasz G.
5,019 Emilia G.
5,018 Oliwia M.
5,017 Monika .
5,016 Kasia p.
5,015 Ewa S.
5,014 Maja K.
5,013 Damian W.
5,012 Grzegorz K.
5,011 Mikolaj H.
5,010 Jakub R.
5,009 Agata N.
5,008 Marta G.
5,007 Piotr K.
5,006 Katarzyna F.
5,005 Zuzanna P.
5,004 Barbara B.
5,003 Pawel M.
5,002 Dawid W.
5,001 Magda B.
5,000 Weronika .
4,999 Justyna B.
4,998 Magda P.
4,997 Pola S.
4,996 Jan N.
4,995 Marzena M.
4,994 Milena K.
4,993 Karolina M.
4,992 Cyprian R.
4,991 Anna T.
4,990 Justyna N.
4,989 Hubert T.
4,988 Damian C.
4,987 Agnieszka H.
4,986 Maria S.
4,985 Dariusz R.
4,984 Patryk Z.
4,983 Martyna W.
4,982 Szymon S.
4,981 Karolina G.
4,980 DAWID W.
4,979 Oliwia M.
4,978 Gosia K.
4,977 Cyryl S.
4,976 Adam R.
4,975 Agata K.
4,974 Maciej .
4,973 Klaudia B.
4,972 marcin p.
4,971 Lena M.
4,970 Olga B.
4,969 Karolina M.
4,968 Samanta M.
4,967 Dominika M.
4,966 Katarzyna .
4,965 Paulina B.
4,964 Gabriela J.
4,963 Sabina D.
4,962 Piotr K.
4,961 Katarzyna K.
4,960 Sonia J.
4,959 Michal S.
4,958 Inez I.
4,957 Anets M.
4,956 Marta Michalina M.
4,955 Grzegorz N.
4,954 Łukasz M.
4,953 mariusz r.
4,952 Stefan M.
4,951 Łukasz J.
4,950 s.
4,949 Jakub K.
4,948 Karolina K.
4,947 Bartosz P.
4,946 ' .
4,945 Aconsole.log(1); S.
4,944 .
4,943 Adrian D.
4,942 Ł. G.
4,941 Urszula Z.
4,940 Stanisław M.
4,939 Michalina S.
4,938 Ireneusz M.
4,937 Adrian J.
4,936 Paweł G.
4,935 Wiktoria B.
4,934 Justyna I.
4,933 Wiktoria T.
4,932 Mateusz M.
4,931 Barbara J.
4,930 Daria M.
4,929 Kinga D.
4,928 Klaudia F.
4,927 Weronika P.
4,926 Izabella D.
4,925 Maksym M.
4,924 Martyna K.
4,923 Kamila M.
4,922 Magdalena S.
4,921 Dominik M.
4,920 Zuzanna S.
4,919 Lena D.
4,918 Barbara W.
4,917 Kacper K.
4,916 Natalia W.
4,915 Hanna M.
4,914 Jakub J.
4,913 Kilian L.
4,912 Natalia M.
4,911 Ewelina M.
4,910 Zuzanna K.
4,909 Żaneta S.
4,908 Piotr K.
4,907 Katarzyna M.
4,906 Goska A.
4,905 Weronika O.
4,904 Agata G.
4,903 Dawid J.
4,902 Natalia B.
4,901 Izabela W.
4,900 Maria S.
4,899 Sascha S.
4,898 Kinga W.
4,897 Kalina H.
4,896 Joanna G.
4,895 Wiktoria K.
4,894 Anita M.
4,893 Alan P.
4,892 Weronika R.
4,891 Agnieszka J.
4,890 Paweł H.
4,889 Can Y.
4,888 Jagoda K.
4,887 Olga K.
4,886 Małgorzata .
4,885 Kamila J.
4,884 Elżbieta S.
4,883 Jan M.
4,882 Aleksandra W.
4,881 Wiktoria A.
4,880 Nataniel M.
4,879 Ola T.
4,878 Natalia .
4,877 Kajetan G.
4,876 Karolina C.
4,875 Patrycja R.
4,874 Klaudia .
4,873 Bartłomiej M.
4,872 Czesław W.
4,871 Alicja W.
4,870 Julia W.
4,869 Daria S.
4,868 Julia J.
4,867 Antoni T.
4,866 Patrycja B.
4,865 Hanna K.
4,864 Karolina J.
4,863 Milena R.
4,862 Maciej C.
4,861 Damian .
4,860 Anna J.
4,859 Karen U.
4,858 Tyberiusz T.
4,857 Oskar Z.
4,856 Otylia W.
4,855 Jowita D.
4,854 Karol K.
4,853 Maciej D.
4,852 Katarzyna B.
4,851 Natalia S.
4,850 Paweł K.
4,849 Dariusz .
4,848 Konrad B.
4,847 Amelia S.
4,846 Daria P.
4,845 Julia P.
4,844 Józef B.
4,843 Sonia K.
4,842 Aleksandra Z.
4,841 Inga C.
4,840 Martyna P.
4,839 Michał B.
4,838 Bartek S.
4,837 Jakub W.
4,836 Hanna K.
4,835 Kinga E.
4,834 Wiktoria G.
4,833 Anna S.
4,832 Barbara P.
4,831 Nadia C.
4,830 Paulina W.
4,829 Anna F.
4,828 Weronika B.
4,827 Ewelina K.
4,826 Agata N.
4,825 Julia J.
4,824 Grzegorz G.
4,823 Zbigniew R.
4,822 Maja T.
4,821 Patrycja J.
4,820 Hanna G.
4,819 Sebastian H.
4,818 Elżbieta Z.
4,817 Joanna K.
4,816 Marcin C.
4,815 Karolina T.
4,814 Natalia S.
4,813 Sebastian K.
4,812 Szymon M.
4,811 Paulina P.
4,810 Teresa S.
4,809 Piotr S.
4,808 Małgorzata M.
4,807 Aleksandra O.
4,806 Katarzyna J.
4,805 Beata S.
4,804 Karolina M.
4,803 Róża M.
4,802 Fabio W.
4,801 Martyna W.
4,800 Daniel P.
4,799 Bartłomiej T.
4,798 Małgorzata D.
4,797 Aleksandra K.
4,796 Paulina K.
4,795 teresa S.
4,794 dominika b.
4,793 Marek C.
4,792 Weronika S.
4,791 Magdalena I.
4,790 Antoni J.
4,789 Jakub W.
4,788 Karolina .
4,787 Katarzyna C.
4,786 Bartosz C.
4,785 Weronika Z.
4,784 Dorota K.
4,783 paula p.
4,782 Katarzyna G.
4,781 Marek K.
4,780 kinga hojan h.
4,779 Irmina .
4,778 Paulina z.
4,777 Wiktoria M.
4,776 justyna o.
4,775 Aleks U.
4,774 Zuzanna K.
4,773 Daria C.
4,772 Anna Maria L.
4,771 Wanda S.
4,770 Paulina B.
4,769 Ola B.
4,768 Magdalena A.
4,767 Reinan J.
4,766 Dagmara K.
4,765 jakub g.
4,764 Julia M.
4,763 Zuzanna O.
4,762 Anna K.
4,761 Katarzyna K.
4,760 Adrianna K.
4,759 Jacek W.
4,758 Basia P.
4,757 Sonia G.
4,756 Anna G.
4,755 Kinga .
4,754 Justyna B.
4,753 agnieszka k.
4,752 Małgorzata T.
4,751 Marta L.
4,750 Ala F.
4,749 Magdalena S.
4,748 Sylwia Z.
4,747 Kamil W.
4,746 Anna W.
4,745 Anna P.
4,744 Adrianna B.
4,743 Paulina F.
4,742 Marcin M.
4,741 Piotr C.
4,740 Anna C.
4,739 Anna L.
4,738 Dominik G.
4,737 Anna H.
4,736 Krzysztof C.
4,735 Przemek P.
4,734 Maja P.
4,733 Agata P.
4,732 Aneta D.
4,731 Krystyna G.
4,730 Karolina P.
4,729 Weronika S.
4,728 Agnieszka T.
4,727 Tomasz D.
4,726 Julia R.
4,725 Kamil L.
4,724 Daria B.
4,723 Aleksandra B.
4,722 Kinga M.
4,721 Magda F.
4,720 Magdalena S.
4,719 Monika K.
4,718 Mariusz L.
4,717 Dominika B.
4,716 Maciej K.
4,715 Andrea S.
4,714 Agata J.
4,713 Kuba P.
4,712 Małgorzata K.
4,711 Magdalena K.
4,710 laura r.
4,709 Inga K.
4,708 Kasia M.
4,707 Ola L.
4,706 Pola G.
4,705 Julia N.
4,704 Małgorzata W.
4,703 Duarte P.
4,702 Anna W.
4,701 Diana S.
4,700 Janusz W.
4,699 Łukasz K.
4,698 Marcin M.
4,697 Łukasz M.
4,696 Marta J.
4,695 Michal C.
4,694 Mirosław J.
4,693 Mateusz S.
4,692 Katarzyna K.
4,691 Danuta Z.
4,690 Nikodem S.
4,689 Robert U.
4,688 Annkristin D.
4,687 Adam L.
4,686 Teresa K.
4,685 Szymon C.
4,684 Łukasz P.
4,683 Sylwia P.
4,682 Marek .
4,681 Marta R.
4,680 Karolina W.
4,679 Jebaclgbt K.
4,678 Joanna P.
4,677 Janina B.
4,676 Dawid S.
4,675 Rysiek W.
4,674 Adrianna B.
4,673 Ida J.
4,672 Karolina C.
4,671 Zuzanna J.
4,670 Agata D.
4,669 Natalia S.
4,668 Ewa D.
4,667 Ania K.
4,666 Paweł S.
4,665 Monika S.
4,664 Katarzyna K.
4,663 Jan D.
4,662 Lidia P.
4,661 Tomasz S.
4,660 Filip K.
4,659 Paulina R.
4,658 Mateusz K.
4,657 Monika C.
4,656 Ewa K.
4,655 Kazimierz S.
4,654 Grazyna S.
4,653 PRZEMYSŁAW M.
4,652 Anna S.
4,651 Anna O.
4,650 Monika A.
4,649 Hanna S.
4,648 Zofia S.
4,647 Andrzej C.
4,646 Anna T.
4,645 Renata B.
4,644 Aleksander K.
4,643 Anna W.
4,642 Waldemar T.
4,641 Magdalena K.
4,640 Izabella K.
4,639 Radoslaw F.
4,638 Natalia H.
4,637 Anna Z.
4,636 Joanna Z.
4,635 Przemysław P.
4,634 Zofia R.
4,633 Jakub G.
4,632 Jagoda G.
4,631 Katarzyna G.
4,630 Paweł F.
4,629 Reka t.
4,628 Julia J.
4,627 Martyna K.
4,626 Weronika B.
4,625 Dżesika J.
4,624 Natalia D.
4,623 Marta K.
4,622 Wiktoria R.
4,621 Ola F.
4,620 Barbara C.
4,619 Karolina W.
4,618 Dagmara S.
4,617 Agata G.
4,616 Przemeysław K.
4,615 Magdalena C.
4,614 Joanna Z.
4,613 Łukasz M.
4,612 Piotr K.
4,611 Jolanta S.
4,610 Nikola K.
4,609 Szymon M.
4,608 Eliza M.
4,607 Anna P.
4,606 Wiktoria S.
4,605 Żuliana N.
4,604 Emilia S.
4,603 Agnieszka S.
4,602 alicja b.
4,601 Roksana .
4,600 Emilia K.
4,599 Anna B.
4,598 Rafał D.
4,597 Olga Z.
4,596 Anna N.
4,595 Gabrysia C.
4,594 Ewa K.
4,593 Łukasz C.
4,592 Weronika R.
4,591 Sara N.
4,590 Wiktoria Z.
4,589 Kacper D.
4,588 Weronika P.
4,587 Monika J.
4,586 Karolina S.
4,585 Ola N.
4,584 katarina t.
4,583 Maja B.
4,582 Justyna K.
4,581 Sebastian C.
4,580 Wiktoria B.
4,579 Milena R.
4,578 Natalia T.
4,577 Wiktoria P.
4,576 Łucja F.
4,575 Aleksandra G.
4,574 Marta N.
4,573 Kamila N.
4,572 Wiktoria K.
4,571 Dominika S.
4,570 Paula F.
4,569 Anna S.
4,568 Sylwia M.
4,567 Joanna .
4,566 Agata W.
4,565 Oliwia P.
4,564 Emilia D.
4,563 Maja G.
4,562 Małgorzata U.
4,561 Milena .
4,560 Julian B.
4,559 Dominika J.
4,558 Iga B.
4,557 Karolina F.
4,556 Marta V.
4,555 Izabela S.
4,554 Milena W.
4,553 Aleksandra L.
4,552 Hanna G.
4,551 Daria K.
4,550 Karolina G.
4,549 Jarosław M.
4,548 Nel K.
4,547 Justyna K.
4,546 Julia S.
4,545 Maria C.
4,544 Artur S.
4,543 Sandra M.
4,542 Patrycja S.
4,541 Aleksandra G.
4,540 Julia S.
4,539 Wojciech N.
4,538 Patrycja W.
4,537 Katarzyna S.
4,536 Bartek B.
4,535 Natalia W.
4,534 Kinga R.
4,533 Anna S.
4,532 Renata S.
4,531 Kinga K.
4,530 Monika K.
4,529 Agata S.
4,528 Dominika G.
4,527 Wiktoria G.
4,526 Agnieszka J.
4,525 Agnieszka S.
4,524 Anna S.
4,523 Amelia R.
4,522 Anna J.
4,521 Małgorzata K.
4,520 Ewelina N.
4,519 Olga R.
4,518 Anastazja G.
4,517 Nikola S.
4,516 Maria P.
4,515 Jakub D.
4,514 Gabriela K.
4,513 Mariola K.
4,512 Anna F.
4,511 Janusz M.
4,510 Agnieszka T.
4,509 Dariusz W.
4,508 Tosia B.
4,507 Andrzej C.
4,506 Gabriela B.
4,505 Krzysztof P.
4,504 Weronika W.
4,503 Kamila P.
4,502 Marcin C.
4,501 Gabriela H.
4,500 Bartosz B.
4,499 Magdalena S.
4,498 Tomasz B.
4,497 Sandra T.
4,496 Mateusz P.
4,495 Leon M.
4,494 Adrian L.
4,493 Róża S.
4,492 Marysia S.
4,491 Mateusz K.
4,490 Łukasz B.
4,489 Wiktoria S.
4,488 Paulina C.
4,487 Robert L.
4,486 Maksym P.
4,485 Mirosłąw R.
4,484 Marta S.
4,483 Anna J.
4,482 Julia M.
4,481 Piotr .
4,480 Jarosław C.
4,479 Zofia O.
4,478 Magdalena K.
4,477 Szymon G.
4,476 Luiza G.
4,475 Magdalena S.
4,474 Tomasz S.
4,473 Michał D.
4,472 Anna S.
4,471 Jagoda J.
4,470 Jacek R.
4,469 Agata G.
4,468 Wiktoria K.
4,467 Martyna H.
4,466 Marta M.
4,465 Jerzy K.
4,464 Lidia R.
4,463 Helena R.
4,462 Weronika R.
4,461 Nikola G.
4,460 Martyna W.
4,459 Anna M.
4,458 Szymon C.
4,457 Natalia P.
4,456 Emilia .
4,455 Katarzyna K.
4,454 Mateusz W.
4,453 Anna O.
4,452 Kacper M.
4,451 Bartłomiej C.
4,450 Kacper R.
4,449 Marcin K.
4,448 Justyna B.
4,447 Wiktoria L.
4,446 Renata .
4,445 Piotr D.
4,444 Agata P.
4,443 Roksana K.
4,442 Patryk J.
4,441 Sandra Z.
4,440 Tomasz B.
4,439 Wojciech K.
4,438 Sławomir P.
4,437 Grażyna S.
4,436 Anna B.
4,435 Mariusz O.
4,434 Damian P.
4,433 Bartosz K.
4,432 Dominika M.
4,431 Ewa S.
4,430 Sabina K.
4,429 Monika M.
4,428 Aleksandra G.
4,427 Marcelina S.
4,426 Agata M.
4,425 Mateusz B.
4,424 Agata K.
4,423 Jakub B.
4,422 Jakub D.
4,421 Grzegorz T.
4,420 Agnieszka M.
4,419 Przemysław S.
4,418 Evguenia N.
4,417 Jacek K.
4,416 Zuzanna D.
4,415 Natalia K.
4,414 Katarzyna S.
4,413 Łukasz T.
4,412 Agnieszka W.
4,411 Agnieszka K.
4,410 Zofia F.
4,409 Paweł W.
4,408 Michał G.
4,407 Aleksandra M.
4,406 Agnieszka .
4,405 Jagoda .
4,404 Cyprian S.
4,403 Alicja C.
4,402 Kacper S.
4,401 Gabriela R.
4,400 Anna S.
4,399 Zuzia O.
4,398 Zofia S.
4,397 Ewelina Z.
4,396 Aleksandra P.
4,395 Piotr B.
4,394 Natasza D.
4,393 Marta C.
4,392 Michał S.
4,391 Aneta S.
4,390 Hanna M.
4,389 Karina P.
4,388 Maria F.
4,387 Martyna T.
4,386 Marcin T.
4,385 Angelika B.
4,384 Marianna Y.
4,383 Julia J.
4,382 Natalia G.
4,381 Natalia T.
4,380 Edyta D.
4,379 Ewelina S.
4,378 Mariusz P.
4,377 Magdalena B.
4,376 Magdalena M.
4,375 Oliwia K.
4,374 Michał P.
4,373 Piotr M.
4,372 Iga D.
4,371 Anna G.
4,370 Adam F.
4,369 Aleksandra Z.
4,368 Tomasz K.
4,367 Dagmara K.
4,366 Iga O.
4,365 Błażej S.
4,364 Vladyslava P.
4,363 Dominik G.
4,362 Aleksandra U.
4,361 Simona H.
4,360 Anna T.
4,359 Adrian Z.
4,358 Barbara C.
4,357 Wiktoria N.
4,356 Paweł R.
4,355 Jakub G.
4,354 Wiktoria G.
4,353 Sławomir K.
4,352 Remigiusz S.
4,351 Paweł M.
4,350 Julita B.
4,349 Adam C.
4,348 Marta S.
4,347 Ewa .
4,346 Kaj K.
4,345 Małgorzata .
4,344 Karolina G.
4,343 Michał S.
4,342 Martyna S.
4,341 Paweł W.
4,340 Karolina K.
4,339 Agnieszka S.
4,338 Anna K.
4,337 Rafał C.
4,336 Michał T.
4,335 Yga K.
4,334 Michal P.
4,333 Weronika N.
4,332 Artur W.
4,331 Paula J.
4,330 Wiktoria J.
4,329 Rebecca W.
4,328 Agnieszka S.
4,327 Milena B.
4,326 Agnieszka P.
4,325 Kasia Z.
4,324 Monika W.
4,323 Gabriela K.
4,322 Katarzyna L.
4,321 Julita O.
4,320 Natan G.
4,319 Klaudyna J.
4,318 Alina C.
4,317 Anna K.
4,316 Jakub K.
4,315 Magdalena P.
4,314 Jeremi S.
4,313 Anna G.
4,312 Monika L.
4,311 Magdalena K.
4,310 Urszula K.
4,309 Joanna Z.
4,308 Wojciech G.
4,307 Piotr F.
4,306 Katarzyna L.
4,305 Aleksandra G.
4,304 Aleksandra B.
4,303 Marek .
4,302 Katarzyna B.
4,301 Artur G.
4,300 Natalia S.
4,299 Zuzanna K.
4,298 Artur J.
4,297 Sylwia K.
4,296 Aleksandra Z.
4,295 Weronika M.
4,294 Damian B.
4,293 Grażyna W.
4,292 Dariusz W.
4,291 Julia K.
4,290 Roksana C.
4,289 Małgorzata M.
4,288 Sylwia O.
4,287 Aleksandra B.
4,286 Danilo W.
4,285 Dawid C.
4,284 Michalina T.
4,283 Emi B.
4,282 Klaudia B.
4,281 Patrycja Z.
4,280 Magdalena N.
4,279 Mateusz J.
4,278 Maria L.
4,277 Oliwia Z.
4,276 Agata M.
4,275 Emilia P.
4,274 Aleksandra T.
4,273 Julia D.
4,272 Kasia .
4,271 Michal C.
4,270 Katarzyna R.
4,269 Anna K.
4,268 Katarzyna J.
4,267 Sebastian S.
4,266 Paulina B.
4,265 Leontine S.
4,264 Karolina G.
4,263 Agata P.
4,262 Wiktoria S.
4,261 Maks C.
4,260 Michalina S.
4,259 Katarzyna R.
4,258 Martyna M.
4,257 Weronika B.
4,256 Monika W.
4,255 Alicja K.
4,254 Maria H.
4,253 Alicja W.
4,252 Aleksandra K.
4,251 Maja L.
4,250 Anna A.
4,249 Pola B.
4,248 Wiktoria O.
4,247 Dawid D.
4,246 Marta B.
4,245 Martyna S.
4,244 Aleksandra T.
4,243 Janusz H.
4,242 Sebastian P.
4,241 Wiktoria K.
4,240 Daniela J.
4,239 Oliwia W.
4,238 Robert W.
4,237 Magdalena B.
4,236 Łukasz B.
4,235 Adrian D.
4,234 Gerd K.
4,233 Wincenty D.
4,232 Anna L.
4,231 Weronika W.
4,230 Maria R.
4,229 Adrian N.
4,228 Paula M.
4,227 Katarzyna G.
4,226 Agata T.
4,225 Martyna B.
4,224 Jan J.
4,223 Maja W.
4,222 Małgorzata C.
4,221 Konrad R.
4,220 Karolina P.
4,219 Karolina P.
4,218 Łukasz H.
4,217 Paulina W.
4,216 Aleksandra .
4,215 Milena J.
4,214 Julia K.
4,213 Lena B.
4,212 Katarzyna K.
4,211 Wiktoria N.
4,210 Maciek B.
4,209 Renata T.
4,208 Bartłomiej S.
4,207 Pamela P.
4,206 Katarzyna K.
4,205 Kamil D.
4,204 Martyna D.
4,203 Marzena W.
4,202 Justyna W.
4,201 Maja W.
4,200 Małgorzata J.
4,199 Bartłomiej H.
4,198 Natasza S.
4,197 Joanna G.
4,196 Julia S.
4,195 Katarzyna M.
4,194 Natalia A.
4,193 Natalia Z.
4,192 Katarzyna W.
4,191 Iwona D.
4,190 Agnieszka P.
4,189 Oliwia O.
4,188 Cyjan K.
4,187 Matylda B.
4,186 n k.
4,185 Dominika H.
4,184 Natalia L.
4,183 gosia b.
4,182 Adrian K.
4,181 Emilia P.
4,180 Marek O.
4,179 Oliwia P.
4,178 Mikołaj P.
4,177 Ola K.
4,176 Urszula K.
4,175 Dominika J.
4,174 Wiktoria R.
4,173 Aleksandar .
4,172 Dariusz H.
4,171 Katarzyna B.
4,170 Michał Z.
4,169 Aniela R.
4,168 Nina .
4,167 Wojtek D.
4,166 Dominika S.
4,165 Ada .
4,164 Karina W.
4,163 Marta M.
4,162 Weronika W.
4,161 Wanda S.
4,160 Karolina P.
4,159 Martyna S.
4,158 Dorota P.
4,157 Karolina P.
4,156 Katarzyna .
4,155 Łukasz S.
4,154 Ola N.
4,153 Mira S.
4,152 Katarzyna M.
4,151 Marta C.
4,150 Tomasz S.
4,149 Magdalena M.
4,148 Agata J.
4,147 Viktoria S.
4,146 Zuzanna S.
4,145 Kamila M.
4,144 Karolina G.
4,143 Natalia L.
4,142 Julia T.
4,141 Oliwier E.
4,140 Sara W.
4,139 Dominik R.
4,138 Agata J.
4,137 Jędrzej .
4,136 Klaudia N.
4,135 Maria G.
4,134 Klaudia K.
4,133 Paulina M.
4,132 Martyna K.
4,131 Mariia P.
4,130 Katarzyna T.
4,129 Agata S.
4,128 Izabela M.
4,127 Katarzyna B.
4,126 Natalia M.
4,125 Agata K.
4,124 Maja U.
4,123 Kacper K.
4,122 Patryk K.
4,121 Aleksandra B.
4,120 Natalia M.
4,119 Anna Maria S.
4,118 Marcel M.
4,117 Justyna S.
4,116 Karolina D.
4,115 Piotr G.
4,114 Karol .
4,113 Ewa K.
4,112 Rafał F.
4,111 Maciej K.
4,110 Anna P.
4,109 Marianna N.
4,108 Przemysław S.
4,107 Mikolaj H.
4,106 Justyna K.
4,105 Aleksandra A.
4,104 Martin D.
4,103 Paweł T.
4,102 Piotr K.
4,101 Wiktor T.
4,100 Kornelia L.
4,099 Dobromiła H.
4,098 Magda B.
4,097 Wojciech B.
4,096 Wojciech H.
4,095 Katarzyna G.
4,094 Magdalena J.
4,093 Lucyna D.
4,092 Natalia M.
4,091 Magdaleną S.
4,090 Urszula B.
4,089 Damian P.
4,088 Wiktoria P.
4,087 Justyna M.
4,086 Klaudia K.
4,085 Milena M.
4,084 Aleksandra F.
4,083 Weronika K.
4,082 Marcel S.
4,081 Zuzanna D.
4,080 Karolina L.
4,079 Elżbieta B.
4,078 Marcel B.
4,077 Wojciech B.
4,076 Ewa D.
4,075 Basia K.
4,074 Anna K.
4,073 Aleksandra K.
4,072 Marzena M.
4,071 Jolanta N.
4,070 Nina N.
4,069 Hubert S.
4,068 Magdalena H.
4,067 Anna P.
4,066 Oskar V.
4,065 Aleksander G.
4,064 Nika S.
4,063 Antonina P.
4,062 Tomasz L.
4,061 Urszula S.
4,060 Agata S.
4,059 Karolina S.
4,058 Joanna S.
4,057 Magdalena V.
4,056 Mariusz B.
4,055 Edyta K.
4,054 Anna K.
4,053 Karolina P.
4,052 Maciej P.
4,051 Marzena M.
4,050 Maria B.
4,049 Malgorzata Z.
4,048 Zofia N.
4,047 Jakub K.
4,046 Adam W.
4,045 Katarzyna G.
4,044 Hanna Z.
4,043 Maciej T.
4,042 Anna M.
4,041 Agata K.
4,040 Aleksandra K.
4,039 Katarzyna Z.
4,038 Karolina S.
4,037 Anna M.
4,036 Marcjanna S.
4,035 Justyna O.
4,034 Katarzyna G.
4,033 Grazyna G.
4,032 Magdalena W.
4,031 Aleksandra M.
4,030 Wiktoria S.
4,029 Karolina F.
4,028 Kaja J.
4,027 karolina p.
4,026 Katarzyna S.
4,025 Kamil S.
4,024 Angelika W.
4,023 Dorota O.
4,022 Maria D.
4,021 Ewa G.
4,020 Michal G.
4,019 Zuzanna K.
4,018 pawel s.
4,017 Karolina K.
4,016 Rafał K.
4,015 Selma O.
4,014 Artur L.
4,013 Kacper B.
4,012 Paulina S.
4,011 Dominika P.
4,010 Dorota K.
4,009 Aleksandra W.
4,008 Adam N.
4,007 Marysia R.
4,006 lena b.
4,005 Pat M.
4,004 Joanna P.
4,003 Nina H.
4,002 Kacper C.
4,001 Zofia M.
4,000 Patrycja O.
3,999 Julia F.
3,998 Zuzanna O.
3,997 Phoebe S.
3,996 Jakub P.
3,995 Jakub S.
3,994 Anita G.
3,993 Kalina S.
3,992 katarzyna t.
3,991 Sebastian G.
3,990 Marta G.
3,989 Izabela Z.
3,988 bartek b.
3,987 agata n.
3,986 Monika Z.
3,985 vivian f.
3,984 Kinga M.
3,983 Kacper W.
3,982 Olaf P.
3,981 Julian Z.
3,980 Krzysztof J.
3,979 Kaja S.
3,978 RAFAŁ W.
3,977 Agata L.
3,976 Izabela K.
3,975 Romana M.
3,974 Agata K.
3,973 Aleksandra K.
3,972 Mateusz K.
3,971 joanna l.
3,970 kacha s.
3,969 Daniel S.
3,968 Malgorzata T.
3,967 Dagmara H.
3,966 Katarzyna W.
3,965 Agnieszka L.
3,964 Paulina C.
3,963 Maria P.
3,962 Ariel B.
3,961 Patrycja B.
3,960 joanna g.
3,959 Anna G.
3,958 Milena W.
3,957 Małgorzata P.
3,956 Sebastian L.
3,955 Aleksandra C.
3,954 Sandra M.
3,953 Isabela C.
3,952 Daria K.
3,951 Jacek W.
3,950 Katarzyna M.
3,949 Igor R.
3,948 natalia s.
3,947 Maciej K.
3,946 Jedrzej D.
3,945 Justyna C.
3,944 Danyil Z.
3,943 Anna D.
3,942 Krzysztof K.
3,941 Kinga O.
3,940 Mateusz L.
3,939 Maryla G.
3,938 Marek B.
3,937 Justyna S.
3,936 Martyna P.
3,935 Pawel S.
3,934 Kamila D.
3,933 natalia k.
3,932 sandra f.
3,931 Zuzanna A.
3,930 Mariola M.
3,929 Marcin B.
3,928 Zuzia S.
3,927 Krzysztof M.
3,926 Michał B.
3,925 Ewa K.
3,924 Ewa D.
3,923 Olga K.
3,922 Hubert P.
3,921 Gabriela A.
3,920 Wanda B.
3,919 Renata A.
3,918 Wiktoria K.
3,917 Lukasz Z.
3,916 Zuzanna P.
3,915 Natalia T.
3,914 Małgorzata Z.
3,913 Kamil .
3,912 Paulina L.
3,911 Alicja W.
3,910 Kacper R.
3,909 Bartosz L.
3,908 Lula M.
3,907 Alicja B.
3,906 Maciej S.
3,905 Wiktoria C.
3,904 Natalia .
3,903 Natalia G.
3,902 Justyna S.
3,901 Agnieszka S.
3,900 ZOFIA B.
3,899 Mikołaj P.
3,898 Kinga W.
3,897 ala w.
3,896 paulina m.
3,895 Marcin S.
3,894 Alex M.
3,893 wiktor f.
3,892 Dominik K.
3,891 Sylwia P.
3,890 Iga .
3,889 Ewa W.
3,888 Anna W.
3,887 Katarzyna S.
3,886 Anna D.
3,885 Kornelia D.
3,884 Dominika H.
3,883 Wiktor W.
3,882 Weronika S.
3,881 Sandra S.
3,880 Wawrzyniec B.
3,879 Klaudia K.
3,878 Oliwia O.
3,877 Aleksandra S.
3,876 Iga .
3,875 Marta S.
3,874 Magdalena L.
3,873 Paulina C.
3,872 Małgorzata G.
3,871 Dorota J.
3,870 Natalia S.
3,869 Kuba W.
3,868 Laura M.
3,867 Łukasz C.
3,866 Tomasz W.
3,865 Sebastian P.
3,864 Paulina W.
3,863 Joanna P.
3,862 marta k.
3,861 Elliot R.
3,860 weronika t.
3,859 Maria P.
3,858 Aneta R.
3,857 marlies z.
3,856 Menno v.
3,855 Jerzy M.
3,854 Natalia B.
3,853 Elżbieta K.
3,852 Tomasz P.
3,851 Agnieszka L.
3,850 Urszula M.
3,849 Zosia W.
3,848 Weronika K.
3,847 Pola K.
3,846 Patrycja K.
3,845 Karolina G.
3,844 Anna H.
3,843 Filip J.
3,842 Agnieszka I.
3,841 Janusz P.
3,840 Rafał D.
3,839 Angelika G.
3,838 Olga R.
3,837 monika d.
3,836 Natalia z.
3,835 Żaneta K.
3,834 Magdalena T.
3,833 Maksymiliana K.
3,832 marek s.
3,831 Karolina M.
3,830 Ewa W.
3,829 Weronika R.
3,828 Małgorzata Z.
3,827 Rafal K.
3,826 Anna H.
3,825 Alan C.
3,824 Sonia .
3,823 Krzysztof W.
3,822 Ewa B.
3,821 Agatha K.
3,820 Katarzyna W.
3,819 Greta D.
3,818 Magdalena S.
3,817 Vladyslav B.
3,816 Tomasz B.
3,815 Roman G.
3,814 Dawid P.
3,813 Hubert P.
3,812 Kamil L.
3,811 Karolina K.
3,810 Jasmina H.
3,809 Bartlomiej G.
3,808 Dominik M.
3,807 Antonina L.
3,806 Justyna D.
3,805 natalia m.
3,804 Angela S.
3,803 Wojciech W.
3,802 Wioletta S.
3,801 irmina b.
3,800 Joanna Z.
3,799 Paula B.
3,798 Kalista P.
3,797 Khanh My D.
3,796 teresa o.
3,795 Aleksandra S.
3,794 Dorota K.
3,793 Ida L.
3,792 Adam L.
3,791 Michał I.
3,790 Jan S.
3,789 piotr k.
3,788 Barbara S.
3,787 Beata P.
3,786 Stanisław K.
3,785 Kamila W.
3,784 Teresa G.
3,783 Daria S.
3,782 Jakub B.
3,781 Agata J.
3,780 Kornelia G.
3,779 Kamil P.
3,778 Goktug G.
3,777 Agata P.
3,776 Maciej K.
3,775 Julia K.
3,774 Nikodem M.
3,773 Pola K.
3,772 Aleksandra N.
3,771 Dominika G.
3,770 Walery S.
3,769 Lucjan L.
3,768 Kamila D.
3,767 Aleksandra P.
3,766 Karolina W.
3,765 KOSTEK K.
3,764 Julia A.
3,763 Gabriela L.
3,762 Jaroslaw J.
3,761 Marcin P.
3,760 Ewa Z.
3,759 Szymon Z.
3,758 Aleksandra B.
3,757 Jean-Michel M.
3,756 Rosa C.
3,755 Justyna K.
3,754 Zuzanna G.
3,753 Radek S.
3,752 kasia k.
3,751 Marta K.
3,750 Patrycja C.
3,749 Ewa O.
3,748 Mariusz J.
3,747 Piotr R.
3,746 Marta G.
3,745 Małgorzata W.
3,744 Dorota Z.
3,743 Aleksandra P.
3,742 Wojciech K.
3,741 Marta S.
3,740 Rodrigo S.
3,739 Giga G.
3,738 Claudia Z.
3,737 Edn C.
3,736 Dominik K.
3,735 Marta B.
3,734 Joanna J.
3,733 Łukasz S.
3,732 Radosław S.
3,731 Piotr T.
3,730 Michał G.
3,729 wojciech w.
3,728 Małgorzata W.
3,727 Iwona G.
3,726 Joanna W.
3,725 Małgorzataq M.
3,724 Kinga W.
3,723 Michał .
3,722 Helena .
3,721 Marta R.
3,720 Monika S.
3,719 Dominika F.
3,718 Agata J.
3,717 Ewelina W.
3,716 Katarzyna U.
3,715 Kinga M.
3,714 Amelia P.
3,713 Ewa C.
3,712 Antonia C.
3,711 Jan S.
3,710 Jan P.
3,709 Patrycja F.
3,708 Paweł K.
3,707 Katarzyna K.
3,706 Tomasz J.
3,705 Dorota D.
3,704 Aleksander L.
3,703 Agnieszka P.
3,702 Agnieszka K.
3,701 Nikola P.
3,700 Joanna K.
3,699 Igor B.
3,698 Ewa M.
3,697 Adrian K.
3,696 Filip G.
3,695 Marina B.
3,694 Tetiana B.
3,693 Kacper S.
3,692 Marta M.
3,691 Karolina K.
3,690 luiza j.
3,689 Stanislav H.
3,688 JOANNA C.
3,687 Alicja R.
3,686 pawel s.
3,685 Marcin Z.
3,684 Agata S.
3,683 Żaneta M.
3,682 Dominika W.
3,681 Nikola W.
3,680 Magdalena B.
3,679 Jacek J.
3,678 Zuzanna K.
3,677 Katarzyna K.
3,676 Agata Z.
3,675 Maciej M.
3,674 Barbara R.
3,673 Zuzanna W.
3,672 Grzegorz M.
3,671 Klaudia C.
3,670 Anna M.
3,669 Tomasz B.
3,668 Katarzyna K.
3,667 Patryk K.
3,666 Gala P.
3,665 Jacek S.
3,664 Aleksandra Z.
3,663 Natalia S.
3,662 Wojciech S.
3,661 Joanna B.
3,660 Artur G.
3,659 Tola .
3,658 Bartosz K.
3,657 Marika S.
3,656 Anna J.
3,655 Karolina S.
3,654 Agata K.
3,653 Katarzyna Z.
3,652 Michal C.
3,651 Zosia Z.
3,650 Kamil D.
3,649 Anna D.
3,648 Nathan .
3,647 Emilka P.
3,646 Paulina T.
3,645 Tomasz K.
3,644 Maciej G.
3,643 Laura S.
3,642 Anna P.
3,641 Zuzanna R.
3,640 Magdalena P.
3,639 Anna K.
3,638 Helena Z.
3,637 Wiktoria R.
3,636 Viktoriia K.
3,635 Sandra R.
3,634 Małgorzata K.
3,633 Marta T.
3,632 Aleksander M.
3,631 Łukasz C.
3,630 Adrian Z.
3,629 Agnieszka S.
3,628 Konrad S.
3,627 Joanna S.
3,626 Mateusz .
3,625 Lukasz T.
3,624 Paweł N.
3,623 Marcin S.
3,622 Amelia P.
3,621 Łukasz K.
3,620 Magdalena S.
3,619 Darek Z.
3,618 Joanna .
3,617 Nicolas V.
3,616 Marta K.
3,615 Anna D.
3,614 Natalia M.
3,613 Aleksandra T.
3,612 Marta S.
3,611 Wiktoria .
3,610 Anna J.
3,609 Michał H.
3,608 Weronika W.
3,607 Katarzyna S.
3,606 Michał H.
3,605 Urszula L.
3,604 Patrycja C.
3,603 Magdalena U.
3,602 Diana O.
3,601 Sandra G.
3,600 Weronika L.
3,599 Gaya S.
3,598 Martyna G.
3,597 Karol B.
3,596 Beata W.
3,595 Aleksandra K.
3,594 Ezra K.
3,593 Barbara B.
3,592 Karolina S.
3,591 Maria S.
3,590 Sara K.
3,589 Joanna C.
3,588 Szymon M.
3,587 Kamil K.
3,586 Marek B.
3,585 Mieszko C.
3,584 Kasia M.
3,583 Katarzyna S.
3,582 Agnieszka K.
3,581 Martyna A.
3,580 Bogna M.
3,579 Beata C.
3,578 Katarzyna R.
3,577 Agata B.
3,576 Anna W.
3,575 Monika K.
3,574 Fabian D.
3,573 Wojtek K.
3,572 Michal G.
3,571 Daria Z.
3,570 Kornelia P.
3,569 Karolina K.
3,568 Rafał P.
3,567 Marianna H.
3,566 Martyna .
3,565 Dominik B.
3,564 Mateusz S.
3,563 Kamil R.
3,562 Joanna W.
3,561 Ernest K.
3,560 Zofia B.
3,559 Krzysztof M.
3,558 Przemysław M.
3,557 Karolina O.
3,556 Emilia K.
3,555 Julia K.
3,554 Gaja D.
3,553 Igor N.
3,552 Joanna G.
3,551 Feliks N.
3,550 Agnieszka E.
3,549 Martyna J.
3,548 Michalina K.
3,547 Julia T.
3,546 Kinga P.
3,545 Monika M.
3,544 Paula T.
3,543 Emilia G.
3,542 Maria .
3,541 Angelika M.
3,540 Dominika .
3,539 Max Z.
3,538 Julia K.
3,537 Ioannis G.
3,536 Ewa K.
3,535 Laura P.
3,534 Aleksandra W.
3,533 Jacquelinne C.
3,532 Ilona N.
3,531 Małgorzata D.
3,530 Lilianna M.
3,529 Jakub .
3,528 Paweł O.
3,527 Przemyslaw S.
3,526 Natalia W.
3,525 Marcin C.
3,524 Laura Chmielowiec C.
3,523 Aleksandra C.
3,522 Dominika .
3,521 Wiktoria D.
3,520 Karol J.
3,519 Carolina R.
3,518 Wiktoria I.
3,517 Natalia L.
3,516 Justyna B.
3,515 Roman S.
3,514 Radosław F.
3,513 Mateusz G.
3,512 Emilia P.
3,511 Martyna E.
3,510 Zuzanna .
3,509 Joanna E.
3,508 Natalia K.
3,507 Marta C.
3,506 Magdalena D.
3,505 Tomasz O.
3,504 Igor I.
3,503 Sebastian W.
3,502 Matylda B.
3,501 Ewa H.
3,500 Angelika H.
3,499 Magdalena M.
3,498 Natalia R.
3,497 Agnieszka R.
3,496 Justyna O.
3,495 Iwona K.
3,494 Roksana K.
3,493 Małgorzata W.
3,492 Karol M.
3,491 Ba S.
3,490 Myroslava T.
3,489 Dorota G.
3,488 Martyna W.
3,487 Damian H.
3,486 Daria R.
3,485 Tomasz G.
3,484 Maria F.
3,483 Ariel .
3,482 Magdalena G.
3,481 Małgorzata T.
3,480 Diana K.
3,479 Jędrzej T.
3,478 Iwona S.
3,477 Alicja B.
3,476 Michalina N.
3,475 Michał L.
3,474 Weronika J.
3,473 Natalia R.
3,472 Daria M.
3,471 Adrian O.
3,470 Klaudia S.
3,469 Oktawia S.
3,468 Kinga P.
3,467 WANDA M.
3,466 Przemysław K.
3,465 Klaudyna M.
3,464 Anna P.
3,463 Karol K.
3,462 Gabriela Z.
3,461 Malwina K.
3,460 Kacper G.
3,459 Jan K.
3,458 Aleksandra B.
3,457 Jerzy S.
3,456 Izabella F.
3,455 Roman K.
3,454 Anna G.
3,453 Magdalena S.
3,452 Marta W.
3,451 Marta G.
3,450 Martyna B.
3,449 Małgorzata K.
3,448 Karolina O.
3,447 Agnieszka G.
3,446 Olivia .
3,445 Julia M.
3,444 Anna W.
3,443 Marta R.
3,442 Iga Z.
3,441 Bartosz M.
3,440 Patrycja S.
3,439 Kamila K.
3,438 Michał B.
3,437 Aleksandra B.
3,436 Maciej M.
3,435 Elizaveta K.
3,434 Marlena R.
3,433 Aleksandra W.
3,432 Izabela M.
3,431 Bartosz L.
3,430 Tomasz Z.
3,429 Kinga W.
3,428 Zofia J.
3,427 Szymon R.
3,426 Milena .
3,425 Piotr H.
3,424 Andrzej D.
3,423 Paweł L.
3,422 Sebastian J.
3,421 Twój S.
3,420 Piotr S.
3,419 Marta M.
3,418 ola k.
3,417 Ida A.
3,416 Sandra K.
3,415 Martyna G.
3,414 Daniel W.
3,413 Oliwia S.
3,412 Katarzyna M.
3,411 Jakub B.
3,410 Sylwia W.
3,409 Jacek T.
3,408 Dawid M.
3,407 arkadiusz r.
3,406 Zuzanna J.
3,405 Magdalena W.
3,404 Maja W.
3,403 Adriana S.
3,402 Gerda T.
3,401 Grzegorz P.
3,400 Tosia W.
3,399 Agnieszka G.
3,398 Anna P.
3,397 Anna W.
3,396 Agata R.
3,395 Anna G.
3,394 Julia P.
3,393 Zbigniew H.
3,392 Dominika F.
3,391 Ewa K.
3,390 Justyna K.
3,389 Maciej K.
3,388 Marta P.
3,387 Ewa G.
3,386 Michał T.
3,385 Aneta M.
3,384 Helena S.
3,383 Julia P.
3,382 Marlena D.
3,381 Matylda M.
3,380 Paulina T.
3,379 Adam P.
3,378 Agnieszka S.
3,377 Adam C.
3,376 Jo F.
3,375 Weronika P.
3,374 Paweł K.
3,373 Beata C.
3,372 Zuzanna R.
3,371 Konrad B.
3,370 Michał G.
3,369 Marcin R.
3,368 Monika M.
3,367 Konrad K.
3,366 Emilia P.
3,365 Justyna C.
3,364 Zuzanna S.
3,363 Paweł P.
3,362 Piotr T.
3,361 Jan O.
3,360 Dawid M.
3,359 Marysia D.
3,358 krystyna d.
3,357 Paweł R.
3,356 Ismena K.
3,355 ola m.
3,354 ola m.
3,353 Szymon W.
3,352 Małgorzata M.
3,351 Asia M.
3,350 Joanna M.
3,349 Agata R.
3,348 Angelika S.
3,347 Agnieszka F.
3,346 Sylwester P.
3,345 Aleksandra S.
3,344 Teresa S.
3,343 Dominika F.
3,342 Izabela R.
3,341 Krzysztof K.
3,340 Gabriel W.
3,339 Julia K.
3,338 Tomasz B.
3,337 Julia N.
3,336 Zofia P.
3,335 Marta M.
3,334 Artur K.
3,333 Dorota B.
3,332 Aneta M.
3,331 Martyna B.
3,330 Andrzej S.
3,329 Daniel H.
3,328 Aneta P.
3,327 Anna .
3,326 Diana G.
3,325 Jacek K.
3,324 Tomasz J.
3,323 Ada H.
3,322 Jamie B.
3,321 Julia S.
3,320 Kamila J.
3,319 Gertruda N.
3,318 Michał K.
3,317 Adam G.
3,316 Sławomir K.
3,315 Marcin A.
3,314 Katarzyna D.
3,313 Roksana N.
3,312 Angelika M.
3,311 Arkadiusz M.
3,310 Zofia S.
3,309 Julia U.
3,308 Aga C.
3,307 Julianna N.
3,306 Michalina K.
3,305 Iwona U.
3,304 Dorota .
3,303 Dominik S.
3,302 Magdalena P.
3,301 Karolina K.
3,300 Katarzyna I.
3,299 Urszula B.
3,298 Patryk S.
3,297 Milena P.
3,296 Jagoda K.
3,295 Patrycja W.
3,294 Bernadetta R.
3,293 klaudia o.
3,292 Aleksandra N.
3,291 Hubert P.
3,290 Inga K.
3,289 Krzysztof F.
3,288 Katarzyna A.
3,287 Martyna S.
3,286 Nicol K.
3,285 Marta N.
3,284 Karolina L.
3,283 Ewelina Z.
3,282 Dominika G.
3,281 Daria S.
3,280 Krzysztof D.
3,279 Marcel R.
3,278 Olga W.
3,277 Mattias B.
3,276 Adrianna K.
3,275 Klaudia J.
3,274 Karol K.
3,273 Adam K.
3,272 Gabriela N.
3,271 Klaudia K.
3,270 Oliwia M.
3,269 Anna K.
3,268 Ilona M.
3,267 Jakub U.
3,266 Aleks A.
3,265 Marcelina R.
3,264 Marek K.
3,263 Anna B.
3,262 Luiza S.
3,261 Justyna P.
3,260 Wojciech W.
3,259 Sandra W.
3,258 Aleksandra S.
3,257 Izabela M.
3,256 Aleksandra K.
3,255 Szymon .
3,254 Małgorzata S.
3,253 Jakub P.
3,252 Katarzyna M.
3,251 Paweł D.
3,250 Zdzisław B.
3,249 Jakub G.
3,248 Diana S.
3,247 Agnieszka W.
3,246 Lena P.
3,245 Adam M.
3,244 Alicja K.
3,243 Marta S.
3,242 Mateusz S.
3,241 Katarzyna S.
3,240 Olga N.
3,239 Wojciech S.
3,238 Katarzyna W.
3,237 Szymon Z.
3,236 Adam G.
3,235 Magdalena S.
3,234 Ewa M.
3,233 Pati C.
3,232 Michał K.
3,231 Zuzanna K.
3,230 Agnieszka W.
3,229 Anna G.
3,228 Jakub B.
3,227 Zuzanna F.
3,226 Oliwia R.
3,225 Marta K.
3,224 Olga K.
3,223 Slawomir S.
3,222 Klaudia L.
3,221 Mikołaj O.
3,220 Julia D.
3,219 Marysia P.
3,218 Michał S.
3,217 Dominika K.
3,216 Paweł .
3,215 Aniela O.
3,214 Urszula K.
3,213 Monika B.
3,212 Anna K.
3,211 Kaja S.
3,210 Maria B.
3,209 Maja W.
3,208 Tomasz S.
3,207 Monika D.
3,206 Karolina K.
3,205 Joanna P.
3,204 Urszula G.
3,203 Michalina .
3,202 Eryk D.
3,201 Lukasz M.
3,200 Daria P.
3,199 Weronika D.
3,198 Tomasz W.
3,197 Tomasz L.
3,196 Eliza S.
3,195 Iwona S.
3,194 Aleksandra J.
3,193 Natalia K.
3,192 Debora D.
3,191 Klara S.
3,190 Maria K.
3,189 Magdalena P.
3,188 Przemysław N.
3,187 Anna M.
3,186 Dominika K.
3,185 Kajetan K.
3,184 Hubert K.
3,183 Krzysztof T.
3,182 Dominik B.
3,181 Natalia .
3,180 Adrianna .
3,179 Sylwia C.
3,178 Gabriela T.
3,177 Katarzyna K.
3,176 Aleksandra M.
3,175 Tomasz S.
3,174 Tomasz M.
3,173 ewa c.
3,172 Patrycja S.
3,171 Alina Z.
3,170 Paulina W.
3,169 Agnieszka S.
3,168 Weronika O.
3,167 Zuzanna R.
3,166 Aldona S.
3,165 Klaudia H.
3,164 Gabriela M.
3,163 Jakub S.
3,162 Joanna G.
3,161 Karolina M.
3,160 Katarzyna K.
3,159 Martyna H.
3,158 Izabela M.
3,157 Agata B.
3,156 Elżbieta D.
3,155 Łukasz A.
3,154 Justyna N.
3,153 Aleksandra C.
3,152 Alicja D.
3,151 Alicja G.
3,150 Sara K.
3,149 Denis R.
3,148 Beata R.
3,147 Karolina P.
3,146 Maja G.
3,145 Natalia F.
3,144 Karolina G.
3,143 Adam S.
3,142 Gosia P.
3,141 Klaudia W.
3,140 Krystyna Z.
3,139 Małgorzata T.
3,138 paulina k.
3,137 Małgorzata B.
3,136 Damian .
3,135 Adrianna S.
3,134 Sylwia S.
3,133 Ewa S.
3,132 Aleksandra Z.
3,131 Mateusz S.
3,130 Michał F.
3,129 Ewa B.
3,128 Natalia B.
3,127 Sebastian M.
3,126 Arkadiusz S.
3,125 Kamil Z.
3,124 Hanna A.
3,123 Vanessa K.
3,122 Jarosław G.
3,121 Julia S.
3,120 Izabela W.
3,119 Anna B.
3,118 Agnieszka K.
3,117 Justyna K.
3,116 Agnieszka P.
3,115 Julia W.
3,114 Anna M.
3,113 Amelia W.
3,112 Katarzyna J.
3,111 Jakub K.
3,110 David C.
3,109 Justyna W.
3,108 Wojciech D.
3,107 Kornel C.
3,106 Karolina K.
3,105 Julia M.
3,104 Aleksandra O.
3,103 Milena S.
3,102 Dorota R.
3,101 Paweł N.
3,100 Agata P.
3,099 Agnieszka S.
3,098 Mikołaj M.
3,097 Magdalena G.
3,096 Sandra K.
3,095 Marek K.
3,094 weronika k.
3,093 Małgorzata G.
3,092 Ewa M.
3,091 Zuzanna G.
3,090 Michał T.
3,089 Oskar Jan N.
3,088 Kinga B.
3,087 Julia B.
3,086 Adrian K.
3,085 Alicja B.
3,084 Piotr K.
3,083 Urszula O.
3,082 Mateusz S.
3,081 Anita R.
3,080 Weronika M.
3,079 Julia S.
3,078 Martyna B.
3,077 Agata O.
3,076 Alicja S.
3,075 Róża L.
3,074 Dorota M.
3,073 Klaudia K.
3,072 Hanna K.
3,071 Agata G.
3,070 Oliwia M.
3,069 Bartłomiej M.
3,068 Paulina O.
3,067 Milena .
3,066 Agata P.
3,065 Julia C.
3,064 Magdalena M.
3,063 Małgorzata K.
3,062 Konrad P.
3,061 Anna G.
3,060 Aleksandra K.
3,059 Kamila M.
3,058 Zuzanna S.
3,057 Ewelina K.
3,056 Maria Z.
3,055 Katarzyna S.
3,054 Klaudia K.
3,053 Jarosław Kaczyński K.
3,052 Maja T.
3,051 Anna F.
3,050 Aleksandra M.
3,049 Robert S.
3,048 Kacper D.
3,047 Kuba T.
3,046 Marta N.
3,045 Michał T.
3,044 Paulina S.
3,043 Xdd A.
3,042 Kacper K.
3,041 Szymon K.
3,040 Karolina P.
3,039 Julia K.
3,038 Marek .
3,037 Krystian O.
3,036 Jakun O.
3,035 Magdalens C.
3,034 Małgorzata K.
3,033 Michał K.
3,032 Katarzyna R.
3,031 Sara B.
3,030 Olga P.
3,029 Ewa .
3,028 Anna W.
3,027 Karolina R.
3,026 Aleksandra G.
3,025 Zuzanna B.
3,024 Karolina K.
3,023 Ada L.
3,022 Viola .
3,021 Monika S.
3,020 Anna K.
3,019 Maja K.
3,018 Jarosław M.
3,017 Karolina G.
3,016 Daniela P.
3,015 Maria R.
3,014 Michał S.
3,013 Weronika P.
3,012 Wiktoria P.
3,011 martyna p.
3,010 Alicja H.
3,009 Oliwia S.
3,008 Zuzanna K.
3,007 Olga W.
3,006 Agnieszka K.
3,005 Ewa G.
3,004 Anna M.
3,003 Natalia C.
3,002 Aleksandra W.
3,001 Marta S.
3,000 Maciej D.
2,999 Adam S.
2,998 Maria D.
2,997 Kaja L.
2,996 Joanna .
2,995 Natalia P.
2,994 Joanna C.
2,993 Łukasz D.
2,992 Agata K.
2,991 Marcin P.
2,990 Joanna G.
2,989 Grzegorz W.
2,988 KLAUDIA L.
2,987 Julia K.
2,986 ida g.
2,985 Dominika P.
2,984 Kornel T.
2,983 Joanna B.
2,982 Paulina W.
2,981 Patrycja C.
2,980 Dawid K.
2,979 Maria O.
2,978 Antoni R.
2,977 Amelia W.
2,976 Leszek K.
2,975 Dominik W.
2,974 Agnieszka B.
2,973 Daria M.
2,972 Weronika K.
2,971 Gabriela F.
2,970 Urszula K.
2,969 Pola K.
2,968 Marcin M.
2,967 Karolina W.
2,966 Ewa W.
2,965 Joanna D.
2,964 Dominika A.
2,963 Anna J.
2,962 Antoni G.
2,961 Nel L.
2,960 Stefan K.
2,959 Julia P.
2,958 Agnieszka L.
2,957 Dominik B.
2,956 Angelika L.
2,955 Patrycja M.
2,954 Zuzanna W.
2,953 Joanna Z.
2,952 Anna W.
2,951 Nina P.
2,950 Monika S.
2,949 Jędrzej S.
2,948 Magdalena C.
2,947 Aleksandra L.
2,946 Magda H.
2,945 Michał S.
2,944 Aleksandra P.
2,943 Benianim G.
2,942 Andżelika K.
2,941 Dagmara K.
2,940 Ilona G.
2,939 Radosław R.
2,938 Patrycja K.
2,937 Monika .
2,936 Julia G.
2,935 Kamila K.
2,934 Katarzyna S.
2,933 Jan D.
2,932 Adrian K.
2,931 Weronika K.
2,930 Agata S.
2,929 Ewelina K.
2,928 Ewelina N.
2,927 Julia M.
2,926 Grzegorz F.
2,925 Dagmara B.
2,924 Agnieszka K.
2,923 Łukasz O.
2,922 Julia B.
2,921 Paulina K.
2,920 Karolina G.
2,919 Stanisław J.
2,918 Zuzanna N.
2,917 Zofia C.
2,916 Filip G.
2,915 Eliza H.
2,914 Natalia J.
2,913 Rafał S.
2,912 Dominika G.
2,911 Kamil W.
2,910 Karolina P.
2,909 Weronika Z.
2,908 Michał T.
2,907 Aneta K.
2,906 Bartosz C.
2,905 Tadeusz A.
2,904 Bartlomiej L.
2,903 Dawid N.
2,902 Kinga S.
2,901 Karolina K.
2,900 Leszek P.
2,899 Krzysztof L.
2,898 Agnieszka M.
2,897 Mikołaj J.
2,896 Gabriela M.
2,895 Beata K.
2,894 Dariusz M.
2,893 Angelika W.
2,892 Paulina H.
2,891 Bartosz F.
2,890 Robert N.
2,889 Elżbieta N.
2,888 Łukasz M.
2,887 Marlena .
2,886 Marta A.
2,885 Bartosz K.
2,884 Milena M.
2,883 Zuzanna K.
2,882 Klaudia K.
2,881 Grzegorz R.
2,880 Ewelina K.
2,879 Iwona M.
2,878 Sara G.
2,877 Roksana Z.
2,876 Jessica M.
2,875 Aleksander S.
2,874 Marlena J.
2,873 Aleksandra M.
2,872 Natalia R.
2,871 Wiktoria P.
2,870 Dagmara .
2,869 Sebastian P.
2,868 Dominika K.
2,867 Wiktoria .
2,866 Katarzyna D.
2,865 Natalia S.
2,864 Wiktor K.
2,863 Kassylda M.
2,862 Monika S.
2,861 Jakub B.
2,860 Kamil T.
2,859 Alicja S.
2,858 Krzysztof K.
2,857 Aga A.
2,856 Marta P.
2,855 Paulina K.
2,854 Milena K.
2,853 Marta K.
2,852 Dominika B.
2,851 Aleksander D.
2,850 Natalia L.
2,849 Aleksandra G.
2,848 Jowita K.
2,847 Ewa A.
2,846 Katarzyna K.
2,845 Agata K.
2,844 Urszula S.
2,843 Małgorzata P.
2,842 Małgorzata S.
2,841 Edyta B.
2,840 Anna R.
2,839 Ewa C.
2,838 Kacper P.
2,837 Adrian K.
2,836 Tomasz G.
2,835 Natalia S.
2,834 Iwona B.
2,833 Łukasz D.
2,832 Katarzyna C.
2,831 Mariusz W.
2,830 Marta M.
2,829 maria j.
2,828 Dominika B.
2,827 Konrad S.
2,826 Aleksandra R.
2,825 Weronika B.
2,824 Julia B.
2,823 Zachary L.
2,822 anna m.
2,821 Urszula B.
2,820 Jakub S.
2,819 Artur G.
2,818 Agata K.
2,817 Izabela E.
2,816 Adrian L.
2,815 Paulina B.
2,814 Patryk T.
2,813 Karolina B.
2,812 Róża Z.
2,811 Maja P.
2,810 Iga M.
2,809 Pola K.
2,808 Bogna W.
2,807 Adrianna Z.
2,806 Natalia J.
2,805 Maja D.
2,804 Justyna R.
2,803 Elwira N.
2,802 Sonia R.
2,801 Patrycja S.
2,800 Marcin M.
2,799 Julia B.
2,798 Przemyslaw S.
2,797 Patrycja S.
2,796 Adrianna K.
2,795 Aleksandra G.
2,794 Julia R.
2,793 Małgorzata P.
2,792 Roksana H.
2,791 Patrycja R.
2,790 Weronika B.
2,789 Damian L.
2,788 Angelika A.
2,787 Natalia O.
2,786 Dorota N.
2,785 Marta W.
2,784 Weronika N.
2,783 Magda K.
2,782 Katarzyna K.
2,781 Laura W.
2,780 Żaneta J.
2,779 Dominika B.
2,778 Jakub K.
2,777 Mateusz P.
2,776 Alicja D.
2,775 Nadia S.
2,774 Michał B.
2,773 Anita S.
2,772 Klaudia B.
2,771 Kinga Z.
2,770 Anita R.
2,769 Paulina M.
2,768 Jacek K.
2,767 Karolina G.
2,766 Kasia S.
2,765 Alicja J.
2,764 Michał R.
2,763 Maria G.
2,762 Wiktoria G.
2,761 Grzegorz M.
2,760 Marta W.
2,759 Bartłomiej C.
2,758 Ilona B.
2,757 Olga W.
2,756 Dorota K.
2,755 Karolina P.
2,754 Iga K.
2,753 Kinga K.
2,752 Bartosz .
2,751 Gabriela D.
2,750 Kamik N.
2,749 Natalia W.
2,748 Ada L.
2,747 Anna O.
2,746 Inga T.
2,745 Olga M.
2,744 Jurgita J.
2,743 Jacek J.
2,742 Justyna T.
2,741 Margarita P.
2,740 Szymon K.
2,739 Wiktoria G.
2,738 Piotr S.
2,737 Łukasz L.
2,736 Anna P.
2,735 Maja L.
2,734 Mateusz M.
2,733 Dominika M.
2,732 Tomasz M.
2,731 Justyna O.
2,730 Michał H.
2,729 Julia S.
2,728 Agata O.
2,727 Ewa D.
2,726 Adriana A.
2,725 Paulina K.
2,724 Julia O.
2,723 Dawid T.
2,722 Małgorzata P.
2,721 Daria M.
2,720 Justyna C.
2,719 Elwira G.
2,718 Justyna P.
2,717 Zajkowska D.
2,716 Maciej C.
2,715 Aleksandra G.
2,714 Roksana N.
2,713 Gabriela R.
2,712 Witold K.
2,711 Karolina G.
2,710 Stella F.
2,709 Maciej R.
2,708 Anna S.
2,707 Zuzanna .
2,706 Jolanta W.
2,705 Martyna P.
2,704 Marta W.
2,703 Anka :.
2,702 Ola C.
2,701 Magdalena P.
2,700 Margareta P.
2,699 Lidia .
2,698 Ewa G.
2,697 Laura L.
2,696 Rafał S.
2,695 Katarzyna T.
2,694 Patryk K.
2,693 Maja L.
2,692 Wiktoria w.
2,691 Kinga C.
2,690 Klaudia P.
2,689 Karolina K.
2,688 Kinga K.
2,687 Emilia O.
2,686 Gabriela S.
2,685 Małgorzata G.
2,684 Małgorzata P.
2,683 Dariusz S.
2,682 Karolina K.
2,681 Izabella P.
2,680 Katarzyna P.
2,679 Migel G.
2,678 Lech B.
2,677 Mateusz D.
2,676 Paweł T.
2,675 Michał K.
2,674 Natalia S.
2,673 Weronika W.
2,672 Julia C.
2,671 Bożena P.
2,670 Grzegorz A.
2,669 Anna G.
2,668 Maciej P.
2,667 Magdalena B.
2,666 Patrycja W.
2,665 Dorota O.
2,664 Daniel D.
2,663 Daria B.
2,662 Karolina P.
2,661 Dorota K.
2,660 Karolina K.
2,659 Mikołaj N.
2,658 Justyna B.
2,657 Malwina W.
2,656 Julia L.
2,655 Alicja Z.
2,654 Julia B.
2,653 Ilona N.
2,652 Zofia M.
2,651 Patryk M.
2,650 Karolina S.
2,649 Tomasz A.
2,648 Kamil S.
2,647 Katarzyna P.
2,646 Aleksandra P.
2,645 Ewa S.
2,644 Michalina G.
2,643 Dominika J.
2,642 Piotr K.
2,641 Edyta N.
2,640 Magda W.
2,639 Bartosz S.
2,638 Paulina L.
2,637 Aleksandra K.
2,636 Jędrzej W.
2,635 Rafał K.
2,634 Marzena S.
2,633 Marta S.
2,632 Magdalena M.
2,631 Magdalena H.
2,630 Marzena H.
2,629 Mateusz D.
2,628 Justyna B.
2,627 Marta S.
2,626 Piotr .
2,625 Alicja K.
2,624 Julia W.
2,623 Alicja J.
2,622 Patryk G.
2,621 Piotr .
2,620 Klaudia S.
2,619 Klara W.
2,618 Lukasz T.
2,617 Malwina M.
2,616 Maja K.
2,615 Mateusz K.
2,614 angelika b.
2,613 Agnieszka G.
2,612 Marta D.
2,611 Patrycja P.
2,610 Daria W.
2,609 Zuzanna S.
2,608 Dorota M.
2,607 Aleksandra J.
2,606 Maja K.
2,605 Roksana K.
2,604 Malwina T.
2,603 Karolina R.
2,602 Aleksandra B.
2,601 Aleksandra R.
2,600 Kamila S.
2,599 Ewa U.
2,598 Michał N.
2,597 Olga K.
2,596 Julietta K.
2,595 Agata H.
2,594 Iga W.
2,593 Damian S.
2,592 Ewa R.
2,591 Justyna G.
2,590 Przemek K.
2,589 Bartosz S.
2,588 Marta B.
2,587 Zofia R.
2,586 Beata T.
2,585 Robert C.
2,584 Lalla P.
2,583 Wiktoria W.
2,582 Damian H.
2,581 Karolina R.
2,580 Zuzanna P.
2,579 Anna H.
2,578 Bernadetta C.
2,577 Tomasz G.
2,576 Adrianna B.
2,575 Alex F.
2,574 Damian T.
2,573 Aleksandra S.
2,572 Oktawia F.
2,571 Krzysztof P.
2,570 Dawid W.
2,569 Julia S.
2,568 Krzysiek K.
2,567 Zuzanna G.
2,566 Julia W.
2,565 Hanna P.
2,564 Monika C.
2,563 Tomasz L.
2,562 Stas S.
2,561 Barbara G.
2,560 Weronika M.
2,559 Dominika P.
2,558 Patrycja B.
2,557 Dorota K.
2,556 Agata S.
2,555 Karolina P.
2,554 Katarzyna .
2,553 Małgorzata T.
2,552 Agata R.
2,551 Anna W.
2,550 Magdalena M.
2,549 Paulina G.
2,548 Martyna D.
2,547 Daria T.
2,546 Klaudia K.
2,545 Weronika K.
2,544 Aleksandra K.
2,543 Natalia N.
2,542 Jagoda N.
2,541 Oskar .
2,540 Klaudia M.
2,539 Artur P.
2,538 Aleksandra W.
2,537 Zuzanna O.
2,536 Oliwia S.
2,535 Ela K.
2,534 Emilia E.
2,533 Michał U.
2,532 Anna G.
2,531 Zuzanna Sybilla G.
2,530 Marek K.
2,529 Karolina B.
2,528 Lisa B.
2,527 Dominika A.
2,526 Julia S.
2,525 Agnieszka N.
2,524 Katarzyna F.
2,523 Zuzanna K.
2,522 Klaudia K.
2,521 Szymon M.
2,520 Paulina .
2,519 Wojciech C.
2,518 Dominik D.
2,517 Katarzyna M.
2,516 Joanna P.
2,515 Julia L.
2,514 Weronika M.
2,513 Martyna N.
2,512 Żaklina G.
2,511 Joanna S.
2,510 Karolina N.
2,509 Magdalena G.
2,508 Oliwia W.
2,507 Anna J.
2,506 Mateusz K.
2,505 Anna K.
2,504 Aleksandra P.
2,503 Joanna G.
2,502 Daniel O.
2,501 Ewelina S.
2,500 Aleksandra B.
2,499 Tomasz P.
2,498 Dominik Z.
2,497 Marta D.
2,496 Marta K.
2,495 Michał S.
2,494 Aleksandra K.
2,493 Diana C.
2,492 Agata S.
2,491 Gabriela M.
2,490 Alina W.
2,489 Aleksandra M.
2,488 Piotr S.
2,487 Julia K.
2,486 Mateusz B.
2,485 Rafal B.
2,484 Krzysztof B.
2,483 Anna Z.
2,482 Katarzyna K.
2,481 Katarzyna F.
2,480 Julia S.
2,479 marek g.
2,478 Natalia W.
2,477 Krzysztof S.
2,476 Aneta B.
2,475 Aleksandra R.
2,474 Milena C.
2,473 Kinga .
2,472 Agata S.
2,471 Anna P.
2,470 Karolina K.
2,469 Joanna J.
2,468 Gabriela P.
2,467 Antoni O.
2,466 Kamila K.
2,465 Natalia G.
2,464 Katarzyna K.
2,463 Maciej K.
2,462 Tomek B.
2,461 Maciej L.
2,460 Klaudia W.
2,459 Luiza C.
2,458 Monika Z.
2,457 Roma B.
2,456 Sandra D.
2,455 Robert K.
2,454 Sylwia W.
2,453 Katarzyna S.
2,452 Paula U.
2,451 Agnieszka Z.
2,450 Kaja K.
2,449 Lukasz G.
2,448 Aleksandra M.
2,447 Marta W.
2,446 Miłosz J.
2,445 Anna C.
2,444 Natalia S.
2,443 Monika .
2,442 Roksana W.
2,441 Julita K.
2,440 Dominika .
2,439 Julia K.
2,438 Srolcia O.
2,437 Kacper K.
2,436 Karolina K.
2,435 Adam H.
2,434 Przemek B.
2,433 Anna F.
2,432 Karolina M.
2,431 Aleksandra R.
2,430 Agata B.
2,429 Izabela R.
2,428 Malwina .
2,427 Wiktoria P.
2,426 Gosia D.
2,425 Katarzyna R.
2,424 Marta R.
2,423 Marcelina K.
2,422 Maryla W.
2,421 Wiktoria K.
2,420 Lea S.
2,419 Emanuela M.
2,418 Karolina .
2,417 Marta C.
2,416 Sławomir S.
2,415 Emilia K.
2,414 Tomek K.
2,413 Amelia G.
2,412 Kuba P.
2,411 Laura W.
2,410 Julia K.
2,409 Anastazja J.
2,408 Piotr G.
2,407 Rafał B.
2,406 Jakub B.
2,405 Klaudia D.
2,404 Kinga O.
2,403 Katarzyna B.
2,402 Marcin K.
2,401 Aleks G.
2,400 Margita F.
2,399 Beata S.
2,398 Maria U.
2,397 Magdalena B.
2,396 Kamila C.
2,395 Martyna W.
2,394 Nadia M.
2,393 Wiktoria W.
2,392 Karolina C.
2,391 Karolina M.
2,390 Bartłomiej K.
2,389 Wiktoria G.
2,388 Aleksandra D.
2,387 Julia G.
2,386 Karolina K.
2,385 Anna G.
2,384 Maciej K.
2,383 Bartosz K.
2,382 Dominik K.
2,381 Marcelina O.
2,380 Teresa K.
2,379 Barbara S.
2,378 Wiktor W.
2,377 Piotr S.
2,376 Danuta L.
2,375 Jakub M.
2,374 Maciej P.
2,373 Maciej K.
2,372 Maciej P.
2,371 Monika J.
2,370 Barbara S.
2,369 Milena B.
2,368 Gabriela K.
2,367 Roksana P.
2,366 Agnieszka K.
2,365 Katarzyna A.
2,364 Alicja P.
2,363 D K.
2,362 Nadia K.
2,361 Magdalena A.
2,360 Anna B.
2,359 Ewa S.
2,358 Łukasz K.
2,357 Weronika S.
2,356 Julia M.
2,355 Ewelina B.
2,354 Natalia S.
2,353 Izabela P.
2,352 Adrianna C.
2,351 Jarosław J.
2,350 Tomasz W.
2,349 Joanna B.
2,348 Paweł R.
2,347 Zuzanna S.
2,346 Alicja S.
2,345 Katarzyna G.
2,344 Katarzyna J.
2,343 Maja S.
2,342 Adam P.
2,341 Joanna D.
2,340 Rimma H.
2,339 Dominika B.
2,338 Justyna P.
2,337 Julia O.
2,336 Konrad S.
2,335 Izabela G.
2,334 Marta M.
2,333 Katarzyna T.
2,332 Martyna J.
2,331 Małgorzata B.
2,330 Dorota W.
2,329 Martyna D.
2,328 Julia O.
2,327 Emilia P.
2,326 Anna K.
2,325 Aleksandra T.
2,324 Julia K.
2,323 Grażyna T.
2,322 Esther B.
2,321 Marta B.
2,320 maria p.
2,319 Katarzyna G.
2,318 Adrianna B.
2,317 Żaneta G.
2,316 Paulina K.
2,315 Aleksandra S.
2,314 Kalina C.
2,313 Paulina K.
2,312 Grzegorz K.
2,311 Adrian S.
2,310 Ewelina K.
2,309 Julia K.
2,308 Julix O.
2,307 Urszula D.
2,306 Małgorzata .
2,305 Kinga .
2,304 Bogna M.
2,303 Weronika H.
2,302 Jolanta R.
2,301 Marta W.
2,300 Magdalena S.
2,299 Szymon C.
2,298 Ewelina S.
2,297 Kinga K.
2,296 Aleksandra G.
2,295 Ada T.
2,294 Berenika B.
2,293 Michał T.
2,292 Marta G.
2,291 Tymek T.
2,290 Julia G.
2,289 Rafał D.
2,288 Victor C.
2,287 Kami S.
2,286 Dominika L.
2,285 Zuzanna N.
2,284 Amelia P.
2,283 Dawid K.
2,282 Jagoda M.
2,281 Emilia G.
2,280 Zofia S.
2,279 Julia W.
2,278 Gabriela S.
2,277 Szymon K.
2,276 Gabriela K.
2,275 Leila G.
2,274 Ewelina J.
2,273 Monika W.
2,272 Paulina K.
2,271 Julia L.
2,270 Weronika M.
2,269 Magda K.
2,268 Dominik S.
2,267 Natalia .
2,266 Julia P.
2,265 Martyna S.
2,264 Aleksandra K.
2,263 Agnieszka M.
2,262 Ania S.
2,261 Maria D.
2,260 Maja U.
2,259 Lidia K.
2,258 Katarzyna K.
2,257 Marek B.
2,256 Natalia S.
2,255 Miłosz K.
2,254 Julianna N.
2,253 Karina S.
2,252 Martyna M.
2,251 Monika S.
2,250 Ola M.
2,249 Aleksander B.
2,248 Dominik D.
2,247 Marta L.
2,246 Paula L.
2,245 Oliwia B.
2,244 Anna B.
2,243 Karolina B.
2,242 Jadwiga C.
2,241 Oliwia D.
2,240 Juri J.
2,239 Izabela M.
2,238 Natalia M.
2,237 Konrad A.
2,236 Marzena K.
2,235 Dorota S.
2,234 Paweł O.
2,233 Julia M.
2,232 Magda C.
2,231 Ewa M.
2,230 Olga S.
2,229 Natalia O.
2,228 Dominika S.
2,227 Joanna W.
2,226 Mateusz .
2,225 Michalina S.
2,224 Nina K.
2,223 ewa s.
2,222 Olga B.
2,221 Kacper B.
2,220 Adrianna M.
2,219 Marta G.
2,218 Justyna K.
2,217 Damian A.
2,216 Karolina I.
2,215 Paulina R.
2,214 Weronika T.
2,213 Monika W.
2,212 Justyna K.
2,211 Bartosz P.
2,210 Roksana R.
2,209 Zuzanna K.
2,208 Michalina W.
2,207 Wiktoria L.
2,206 Maciej G.
2,205 Monika N.
2,204 Karolina G.
2,203 Patrycja D.
2,202 Weronika S.
2,201 Karolina K.
2,200 Marta F.
2,199 Natalia Z.
2,198 Katarzyna S.
2,197 Kacper S.
2,196 Jakub P.
2,195 Ola T.
2,194 Adam L.
2,193 Aleksandra P.
2,192 Katarzyna W.
2,191 Katarzyna C.
2,190 Magdalena S.
2,189 Dawid M.
2,188 Martyna S.
2,187 Dominika M.
2,186 Łukasz S.
2,185 Jonasz G.
2,184 Damian N.
2,183 Emilia S.
2,182 Wojciech K.
2,181 Aleksandra P.
2,180 Evelina K.
2,179 Anna K.
2,178 Dorota I.
2,177 Gabriela M.
2,176 Martyna S.
2,175 Weronika G.
2,174 Patrycja K.
2,173 Dominik K.
2,172 Monika W.
2,171 Gabriela D.
2,170 Aleksandra Z.
2,169 Weronika M.
2,168 Agnieszka L.
2,167 Agata K.
2,166 Weronika G.
2,165 Dominika P.
2,164 Monika T.
2,163 Angelika T.
2,162 Karina .
2,161 Karolina T.
2,160 Anna K.